Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

11 december 2011

Minister Kamp van SZW heeft op 1 december j.l. de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn visie over het nieuwe pensioenstelsel (TK 32 043 nr 22). Het belangrijkste deel van zijn brief betreft de toekomstbestendigheid van de aanvullende pensioen (op de AOW), waarin minister Kamp het volgende schrijft (zie vetgedrukt deel):

 " Het regeerakkoord benadrukt het belang van een toekomstbestendig pensioenstelsel. De rapporten van de commissies Goudswaard en Frijns, maar ook de evaluatie van het Financieel Toetsingkader (FTK) laten er geen misverstand over bestaan: er is een majeure aanpassing van pensioenregelingen van de Pensioenwet en het daarin opgenomen financieel toetsingskader nodig zijn om het pensioenstelsel weer toekomstbestendig te maken. Het vorige kabinet schetste in de brief van 7 april jl. (Kamerstukken II 2009/10, 30 413, nr. 142) al welke aanpassingen nodig zijn om de sterke kanten van het aanvullend pensioenstelsel te kunnen behouden. Het gaat daarbij om drie hoofdlijnen in een brede aanpak, te weten:

-   de inhoud van pensioenregelingen;

-   het Financieel Toetsingskader;

-   de pension fund governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen.

 

Inhoud van pensioenregelingen en Financieel Toetsingskader

Een toekomstbestendig aanvullend pensioenstelsel moet waarborgen dat toezeggingen aan de deelnemers, beter worden nagekomen dan nu het geval is. Ook moet het mogelijk worden om pensioencontracten overeen te komen waarin de reële ambitie van een waarde- of welvaartsvast pensioen voorop staat, maar dan op basis van voorwaardelijke pensioenaanspraken. Pensioenaanspraken moeten kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld aan een verdere stijging van de levensverwachting of aan schommelingen van de financiële markten. Het primaat voor de aanpassing van de pensioencontracten ligt bij de sociale partners. Zij voeren in de Stichting van de Arbeid thans overleg over de vormgeving van die nieuwe contracten.

 Het kabinet gaat de komende tijd in overleg met sociale partners en de toezichthouders na welke aanpassingen in de pensioenwetgeving, en in het bijzonder het financieel toetsingskader, nodig zijn om pensioencontracten met voorwaardelijke aanspraken mogelijk te maken, en welke communicatievoorschriften daarbij nodig zijn. De overgangsproblematiek is daarbij nadrukkelijk een aandachtspunt. Zo moet worden bezien hoe kan worden omgegaan met reeds opgebouwde aanspraken (onderstreping en vette letter door ELD). De hierover te maken afspraken kunnen deel uitmaken van afspraken tussen kabinet en sociale partners in het kader van een in het (vroege) voorjaar van 2011 te sluiten sociaal akkoord.

 Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarna in een brief de hoofdlijnen schetsen van de te wijzigen pensioenwetgeving en het financieel toetsingskader. Bij het wetsvoorstel dat de brede aanpak uitwerkt, neem ik ook de toezegging mee van ambtsvoorganger aan het lid Koser Kaya (D66) over de informatievoorziening aan deelnemers."

 Daarna wordt in de brief over Pension fund governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen gesproken evenals over waardeoverdracht, de transparantie van uitvoeringskosten bij rechtstreeks verzekerde regelingen, de algemene pensioeninstelling API, witte vlekken in pensioenen, baanwisseling en evaluaties.

Minister Kamp streeft het volgende tijdsschema na:

Onderwerp                                                                Planning

A. Prioriteiten voor 2011

Toekomstbestendigheid aanvullend                           Voorjaar 2011 brief aan Tweede Kamer

pensioenstelsel

-  Inhoud van pensioenregelingen

-  Financieel Toetsingskader

Pension fund goverance (inclusief                              Rond de zomer 2011 wetsvoorstel naar Tweede Kamer

uitbesteding)                                                                

Waardeoverdracht                                                      Eerste kwartaal 2011 brief naar Tweede Kamer

(bijbetalingsproblematiek)                                             

B. Overige pensioenonderwerpen

Transparantie van de                                                  Voorjaar 2011 brief naar Tweede Kamer

uitvoeringskosten bij rechtsreeks                             

verzekerde regelingen

Waardeoverdracht (fundamentele                               Tweede helft 2011 start overleg met

discussie)                                                                     Stichting van de Arbeid en pensioensector

 Algemene pensioeninstelling (fase 3)                          Voorjaar 2011 brief aan Tweede Kamer

‘Witte vlekken’ in pensioenen                                       Voorjaar 2011 brief aan Tweede Kamer

Baanwisseling bij                                                          Voorjaar 2011 wetsvoorstel ter consultatie arbeidsongeschiktheidpensioen/                                  aan Stichting van de Arbeid

nabestaandenpensioen

Evaluaties                                                                     -     Eindrapport evaluatie informatiebepalingen en artikel PSW                                                                                             (fase 2) eind 2011 naar TK

                                                                                     -    Eindrapport evaluatie toezicht en administratieve lasten

 U ziet dat minister Kamp wel erkent dat over de positie van de gepensioneerden dient te worden gesproken en dat bestaande pensioenrechten moeten worden “bezien”. Dat betekent dat hij niet de bestaande rechten op voorhand erkend en dat is verontrustend. Hij wil haast wil maken en daarom moeten wij gepensioneerden ook haast maken om ons standpunt onder de aandacht te brengen van de sociale partners en de politiek. En dat zullen we dan ook doen. Volgende week meer daarover.