Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

10 juli 2011

De sociale partners willen volgens het pensioenakkoord de rekenrente op basis van de marktrente aanpassen waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. En wel zo dat pensioenen sneller worden gecompenseerd voor de inflatie dan nu gebeurd door het maximale verwachte rendement te nemen. Dus op basis van een rendement op beleggingen van het pensioenfonds dat nog niet is gerealiseerd. Hoe meer risicovolle aandelen hoe hoger het verwacht rendement en dus hoe eerder en meer indexatie. Dat lijkt goed voor gepensioneerden, maar als het verwachte rendement niet blijkt te worden gehaald en de dekkingsgraad is daardoor met de jaarlijks gegeven indexeringen te laag, dan zullen de opgebouwde pensioenrechten toch moeten worden gekort. Dan komen we zo toch allemaal op de koffie.

Daarom heeft de Stichting Pensioenbehoud een andere oplossing bedacht door iedere deelnemer op basis van leeftijd in groepen met eenzelfde beleggingsrisicoprofiel in te delen. Iedereen die begint met werken, komt in de groep met de minste zekerheid en dus het maximaal haalbare rendement. En de oudste groep krijgt de maximale zekerheid en dus een bijbehorend lager rendement van bv staatsleningen, waarmede ook de indexering als gepensioneerde voor inflatie kan worden gefinancierd. De collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling en de doorsneepremie blijven gewoon gehandhaafd. Wij gaan dit voorstel met nog een paar andere wijzigingen van ons huidige pensioenstelsel onder de aandacht van de politiek brengen.

Op 30 juni j.l. gaf de Tweede Kamer het groene licht aan minister Kamp om door te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. Elke partij had wel een motie met detail aanpassingen. Maar het ging vooral om de AOW die de verantwoordelijkheid is van de overheid. De aanvullende pensioenen horen bij de arbeidsvoorwaarden en zijn daarom inhoudelijk een zaak van de sociale partners. Alleen voor het wettelijke kader en het toezicht is de overheid nodig. Maar de vakcentrale FNV heeft het intern moeilijk. FNV Bondgenoten blijft tegen het pensioenakkoord wegens o.a. de weinig zekerheden en te veel risico's voor de werknemer. Ook de Avakabo FNV zegt 'nee, tenzij'. Maar ook bij de vakbond de Unie dreigt een 'nee' en andere kleinere bonden. En het landelijke referendum van de FNV onder haar leden heeft voorzitter Jongerius daarom afgeblazen. Nu doet iedere bond dat eventueel zelf. Afwachten wat daar uitkomt. Het gehele proces gaat richting een heronderhandeling van het pensioenakkoord.

De vaststelling op het APG-congres van 1 juli j.l dat het pensioenakkoord geen afgewerkt product is, kan mede als oorzaak hiervan worden gezien.
Ook op het gebied van de medezeggenschap bij pensioenfondsen zijn nieuwe ontwikkelingen. Minister Kamp heeft aan de Eerste Kamer geschreven dat hij in het najaar met een integraal wetsvoorstel zal komen voor de aanpassing van de governance en de medezeggenschap van o.a. gepensioneerden. Daarin krijgen pensioenfondsen de keuze uit drie bestuursmodellen eveneens wil hij het interne toezicht verstevigen en de deskundigheid van bestuurders verder aanscherpen.
Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde familie, vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in de gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot de volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae