Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De procedure over indexatie tegen PMT (11 dec. 2023)

Het gerechtshof in Den Haag meent dat het eigendomsrecht van gepensioneerden bij PMT door het langdurig uitblijven van indexatie niet is aangetast. Het gerechtshof vindt een beroep op EU-grondrechten zoals het eigendomsrecht niet juist. Dat is vreemd, want de Hoge Raad heeft in 2012 bepaald dat ‘een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt’ en dus onder het eigendomsrecht valt. Ook in EU-rechtspraak wordt daarvan uitgegaan.

Twee gepensioneerden hadden bezwaar gemaakt tegen het sinds 2008 uitblijven van indexatie op hun PMT pensioen. Ze beriepen zich daarbij op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat in artikel 17 het recht op eigendom regelt. Zij beroepen zich erop dat de Nederlandse Pensioenwet in strijd is met de EU-wetgeving die de pensioenen juist wil beschermen en om zekerheid te bieden aan deelnemers en gepensioneerden. Dit onbegrijpelijke standpunt zal door de Hoge Raad vast niet worden gesteund.

Volgens het gerechtshof is het EU-Handvest echter niet van toepassing. Het kan alleen worden ingezet tegen instellingen van de Europese Unie, of binnen lidstaten als het gaat over uitvoering van Europese regelgeving. Het gerechtshof stelt dat bij deze pensioenzaak geen Europese regels zijn betrokken. Ook dat is vreemd, want er bestaat EU-wetgeving voor pensioenfondsen Institutions for occupational retirement provision IORP. Dat zijn toch EU-regels?

Ook het beroep op opgewekt vertrouwen ten aanzien van de waardevastheid van de pensioenen kan volgens het gerechtshof niet slagen. In de ingebrachte gids voor de in 1975 bestaande pensioenregeling van PMT, kan het gerechtshof geen toezegging lezen ten aanzien van de waardevastheid van het pensioen. Terwijl in deze pensioengids (zie bijlage) letterlijk staat vermeld onder het kopje Wat erg belangrijk is over de jaarlijkse verhoging  van de ouderdomspensioenen: ‘Dat betekent dat het ouderdomspensioen waardevast is.’ In de DNB Factsheet  van 2 april 2015 staat letterlijk: ‘Deze mogelijke jaarlijkse verhoging van de opgebouwde rechten en aanspraken is aan de hand van de loonontwikkeling (welvaartsvast) of de prijsontwikkeling (waardevast).’ Het gerechtshof had beter moeten lezen en dat zal de Hoge Raad bij haar beoordeling ook kunnen bevestigen.

Deze procedure bij het gerechtshof is mede mogelijk gemaakt door vele donaties en daarvoor is erkentelijkheid en dank verschuldigd, al is het resultaat helaas teleurstellend vanwege het dekken van de Staat door het gerechtshof. De mogelijkheden voor een vervolg zoals cassatie worden nu onderzocht.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 december 2023