Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Maak snel bezwaar tegen invaren van pensioenfonds (19 juni 2023)

De vakorganisatie CMHF heeft op 6 juni een duidelijk artikel publiceerd hoe te handelen op een afwijzende reactie van een pensioenfonds op een proforma-bezwaar tegen invaren. En wat dat betekent voor gepensionederden, zie onderstaande samenvatting.

Als u al bezwaar heeft gemaakt, adviseren wij u om de reactie van uw pensioenfonds goed te bewaren en het pensioenfonds in antwoord daarop aan te geven dat het proforma-bezwaar wordt aangehouden. U kunt in de bijlage een voorbeeldbrief downloaden en die naar uw pensioenfonds te sturen.

Bij de pensioenfondsen wordt al geruime tijd gewerkt aan de nadere uitwerking van de WTP en de nieuwe pensioenregeling. Die naar verwachting leidt tot jaarlijks variërende en vermoedelijk lagere pensioenen. Omdat het individueel bezwaarrecht door de WTP per 1 juli 2023 buiten werking wordt gesteld, is individueel bezwaar maken daarna niet meer mogelijk. Vandaar dat u voor inwerkingtreding van de WTP wordt opgeroepen proforma-bezwaar te maken. Een bezwaar dat pas ingeroepen zal worden als er daadwerkelijk reden voor is.

Het valt bij het ABP op dat zij in haar reactie meldt een stichting te zijn en geen bestuursorgaan, zoals de overheid, de provincie of een gemeente. Een proforma-bezwaar kan alleen worden ingediend bij bestuursorganen, aldus ABP. Deze zienswijze wordt niet door alle juristen gedeeld.

In verschillende reacties van het pensioenfonds wordt gemeld dat er nog geen besluit tot invaren (het omzetten van de oude rechten naar het nieuwe systeem) is genomen. Dit wordt gebruikt als argument om bezwaren niet in behandeling te nemen. Vaak wordt daarbij aangegeven dat het proforma-bezwaar wordt geadministreerd en gearchiveerd door het pensioenfonds. Desalniettemin raadt de CMHF aan om de reactie ook zelf te bewaren.

De reden om reeds nu - zij het proforma - bezwaar aan te tekenen, is dat bij mogelijke rechtszaken de rechter mee lijkt te wegen of er überhaupt bezwaar is gemaakt. Een al eerder genoemd voorbeeld daarvan is het arrest van de Hoge Raad inzake het fictief rendement op spaartegoeden. Daarin is bepaald dat alleen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend, gecompenseerd moeten worden. Ook in pensioenzaken - die op zich niet vergelijkbaar zijn met invaren - speelde het (niet) tijdig aantekenen van bezwaar meermaals een rol.

Voor wie nog geen bezwaar tegen invaren heeft ingediend, zie onderstaande tekst:

T.a.v. Bestuur [Naam pensioenfonds]
Betreft : Pro forma bezwaar
Plaats, datum
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij maak ik pro forma bezwaar tegen de voorgenomen transitie van mijn pensioen. Mijn bezwaar richt zich tot het omzetten van mijn pensioen van een uitkeringsovereenkomst naar een beschikbare premieregeling.
Dit ervaar ik als inbreuk op mijn eigendomsrecht, zoals besloten in EU Hofzaak C-223/19, YS.
Ik verzoek u een vergoeding van de door mij gemaakte kosten in de bezwaarfase toe te kennen conform de wettelijke regeling. Ingeval u aan mijn bezwaar niet of niet volledig tegemoet mocht wensen te komen, wens ik mijn standpunt in een hoorgesprek nader toelichten.
Daaraan voorafgaand wil ik graag een berekening hebben van zowel mijn huidige pensioen(aanspraken) en het (te verwachten) pensioen na 'invaren'.
Hoogachtend,
[handtekening]
[Naam
adres, telefoon en e-mail adres]

NB: Onze procedure tegen de Staat gaat verder bij de Hoge Raad op het Korte Voorhout 8 in Den Haag op 30 juni om 10.00 uur en is openbaar en vrij toegankelijk. Zie de link https://www.hogeraad.nl/over-ons/contact/zitting-bijwonen/

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud 19 juni 2023