Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Dringende oproep: help ons om onze pensioenen te behouden

Onze procedure tegen de Staat om onze huidige pensioenen te behouden loopt nu bij de Hoge Raad. Dat heet een cassatieprocedure; hierbij beoordeelt de Hoge Raad of de rechters van het Hof wel het juiste pensioenrecht hebben toegepast. Onze advocaten vinden van niet en zij hebben daar goede argumenten voor. De landsadvocaat heeft kort geleden het standpunt en de daarbij behorende argumenten van de Staat gegeven over onze eisen. Nu zijn wij weer aan zet.

De kans dat wij deze zaak winnen wordt door onze advocaten ingeschat op 50%. Om de kans op succes aanzienlijk te verhogen hebben deskundigen onze cassatieadvocaat geadviseerd om een rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk onderzoek in te stellen. Hierbij wordt het Nederlandse rechtstelsel vergeleken met dat van andere landen en er wordt nog meer gekeken dan tot nu toe al is gebeurd of dit wel past binnen de Europese wetten en regels.

De kosten daarvoor bedragen €10.000,- en dat hebben wij niet in kas. Wij verzoeken u daarom dringend om een bijdrage naar draagkracht te doen om dit belangrijke aanvullend onderzoek mogelijk te maken. Gedacht wordt aan een bedrag van € 25 of €50. Dit bedrag, waarmee u ons een behoorlijk stap verder kan brengen, kunt u overmaken naar onze bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud met vermelding ‘cassatie’ Zie ook de bijlage.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Erik Daae

voorzitter

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 30 januari 2022