Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Behandeling wet versterking bestuur pensioenfondsen (21 mei 2013)

Op 15 mei vond de plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaats van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. U kunt de video van dit debat in eerste termijn met een duur van 15.17 uur tot 19.09 uur terugzien via deze link.

Ondanks de reeds ingediende vier nota’s van wijziging van het wetsvoorstel werden er veel vragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma en vele ingediende amendementen werden besproken. Maar de staatssecretaris had zich slecht voorbereid en moest op vele vragen het antwoord schuldig blijven. Er komt daarom binnenkort een brief van Jetta Klijnsma met de gevraagde antwoorden waarin vooral het bestuur en het toezicht bij de vijf (!) voorgestelde bestuursmodellen wordt uitgelegd (welk orgaan van het pensioenfonds mag benoemen, beslissen, adviseren, heeft instemmingsrecht en kan in beroep gaan). Belangrijk is om een beroepsrecht voor minderheden op te nemen in het wetsvoorstel. De behandeling in tweede termijn door de Tweede Kamer zal zijn op 22 mei om 10.15 uur. Op 23 mei bij de aanvang van de middagvergadering vindt dan de stemming plaats over de ingediende amendementen bij dit wetsvoorstel.

Voor gepensioneerden was de expliciete toezegging van de staatssecretaris belangrijk dat ingeval het in behandeling zijnde wetsvoorstel niet vóór 1 juli 2013 door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, in ieder geval de aangenomen initiatiefwet Koser Kaya Blok (wet KKB) per 1 juli 2013 in werking zal treden zolang dit in behandeling zijnde wetsvoorstel niet van kracht is. Deze wet KKB geeft eindelijk de noodzakelijke zeggenschap aan gepensioneerden door toetreding in de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen. Het in behandeling zijnde wetsvoorstel heeft echter een onjuiste en strijdige beperking opgenomen van maximaal 25% van de pensioneerden in een bestuur “wegens mogelijk onbalans” in zeggenschap, aldus de staatssecretaris. Er is nu toch ook onbalans doordat de bestuursleden namens de werknemers in aantal de gepensioneerden kunnen overtreffen?

Onder andere de Stichting Pensioenbehoud heeft dan ook vóór de behandeling van het wetsontwerp een email naar de Tweede Kamer verstuurd met de dringende oproep om de aangenomen wet KKB te integreren in het wetsontwerp ter opheffing van deze onjuiste asymmetrie in zeggenschap. Daarbij hebben wij ons speciaal gericht op de VVD die mede-initiatiefnemer was van de wet KKB. De grote voorvechter van onze zeggenschap Erwin Nypels (D66 en mede-opsteller van de wet KKB) heeft daarom aansluitend op het debat op 17 mei samen met anderen een ‘pleitnota’ daarover verstuurd (zie bijlage). Dit stuk is openbaar en kan worden doorgestuurd naar anderen ter ondersteuning van ons standpunt. Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) pleitte voor slechts één bestuursmodel en wel 1/3 werkgevers, 1/3 werknemers en 1/3 gepensioneerden, maar dat vond Jetta Klijnsma geen goed idee.

Strijd over besteding van vrijvallende pensioenpremies
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 mei de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarin de gevolgen zijn  berekend van de vrijvallende pensioenpremies door een lager opbouwpercentage zoals in het regeerakkoord is vastgesteld door coalitiepartners VVD en PvdA (zie bijlage). In dat DNB onderzoek wordt berekend dat het om  € 9 miljard gaat. “Als de € 9 miljard volledig wordt teruggesluisd naar werknemers, leidt dat volgens berekeningen van DNB al na een jaar tot een reële inkomensgroei van ruim 2%. Na vier jaar leidt dat ook tot een vergelijkbare toename van de consumptie. Dan zou het bruto binnenlands product 0,6% hoger uitkomen, de particuliere consumptie zou 2,4% hoger uitvallen en de werkloosheid zou iets dalen.” aldus het FD van 14 mei.

Maar dat geld (indien niet gespaard) zou dan niet terecht komen bij de gepensioneerden, alleen bij de huishoudens van de werknemers zoals DNB voorstelt. En de vakbonden willen dat dit geld wordt gebruikt om een verslechtering van de pensioenopbouw te repareren en daarmee niet de problemen met de onderdekking bij de pensioenfondsen (deels) herstellen. Volgens het FD van 15 mei vinden niet alleen de vakbonden, maar ook de pensioenfondsen en verzekeraars dat het geld dat vrijkomt ten goede moet blijven komen aan de pensioenen om niet de rekening naar latere generaties te schuiven. De sociale partners hebben tot 1 juni de tijd om met een eigen alternatief voor de regeringsplannen voor verlaging van de fiscaal vriendelijke pensioen opbouw te komen, want zij vinden dat het hun terrein is om hierover te beslissen. Tijd voor medezeggenschap gepensioneerden.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 mei 2013.