Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Aanbevelingen van KBO-Brabant aan informateur Hamer (21 juni 2021)

KBO-Brabant als zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, heeft in haar brief van 16 juni aan informateur Mariëtte Hamer de onderstaande acht aanbevelingen gestuurd ten behoeve van de kabinetsformatie en het aanstaande regeerakkoord. Hieronder een samenvatting.

Voor de brief van KBO-Brabant met bijlagen bekijk deze link.

1. Heroverweeg het pensioenakkoord! Het beoogde nieuwe stelsel biedt onvoldoende perspectief voor deelnemers en gepensioneerden, het wordt te ingewikkeld en de transitie legt een te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende kabinet.

2. Gebruik het onbenutte bestedingspotentieel van ons unieke pensioenstelsel. Geen enkel ander land ter wereld heeft > 200% van het Bruto Binnenlands Product gespaard voor toekomstige pensioenverplichtingen. Het is excessief! KBO-Brabant verzoekt de informateur tijd vrij te maken voor een presentatie van pensioendeskundigen Rob de Brouwer, Jan Pierik, Jean Frijns en Jelle Mensonides:
a. Het Nederlandse pensioendrama, De Brouwer & Pierik (zie brief aan informateur).
b. De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel, Frijns & Mensonides (zie brief aan informateur).
De alternatieve pensioenhervorming die zij voorstellen, is volgens KBO-Brabant veel beter voor pensioendeelnemers en gepensioneerden én voor Nederland ten opzichte van het ‘pensioenakkoord’. Dit pensioenakkoord dient dan ook te worden heroverwogen.

3. Verplaats de eigen woning niet naar Box 3. Dit plan komt enkel voor in het programma van de ChristenUnie. Laat deze gevoelige fiscale aanpassing niet verworden tot de ‘dividendbelasting’ van het volgende kabinet!

4. Het (deels) fiscaliseren van de AOW-premie lost geen bestaande fiscale problemen op en is onaanvaardbaar als melkkoe voor het aanstaande regeerakkoord. Elke eventuele indexatie van pensioenen kan met deze maatregel weer worden afgepakt!

5. Een structurele oplossing is vereist voor senioren die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen maar die ook niet in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Woonzorgcentra zouden voor iedereen betaalbaar moeten zijn.

6. Naast het bouwen van voldoende en betaalbare woningen pleiten wij ook voor een forse vermindering van de ‘financiële straf op samenwonen’. Als de overheid de voordelen van samenwonen minder afroomt, dan hebben we ook minder woningen nodig. 

7. Maak een actieplan tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Bevorder actief de samenwerking tussen jong en oud en zorg voor optimale benutting van de ervaring en de expertise van senioren.

8. Tot slot pleiten wij voor een Minister van Wonen, die op on-Nederlandse wijze de bestaande bureaucratieën kan doorbreken om daadwerkelijk tot snelle resultaten te komen op het dossier van de wooncrisis.

Meest in het oog springend is de aanbeveling om het pensioenakkoord te heroverwegen en de door De Brouwer, Pierik, Frijns en Mensonides voorgestelde pensioenhervorming op basis van een ‘kasstroomstelsel’ serieus in beschouwing te nemen. Wij realiseren ons terdege hoeveel we vragen om een eenmaal gesloten pensioenakkoord tussen kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties te heroverwegen. We zouden het echter niet doen als we er – met een groeiend aantal pensioendeskundigen – niet van overtuigd zouden zijn dat dit pensioenakkoord gedoemd is te mislukken. Anno 2021 zou eenieders motto moeten zijn: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!  

Pensioenakkoord heroverwegen? Daarmee is de Stichting Pensioenbehoud het volledig eens.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 21 juni 2021