Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Minister Koolmees blijft onze rechten schenden (26 april)

Beste begunstiger/donateur,

Minister Koolmees schreef een brief aan de Eerste Kamer met ontluisterende antwoorden op de door een lid van de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF) gestelde vragen (zie bijlage). Daarin wordt vermeld:
Het lid van de OSF-fractie constateert een verschil van opvatting tussen de Pensioenfederatie en de ouderenorganisaties over de wenselijkheid van het individuele bezwaarrecht bij de omzetting van bestaande pensioenaanspraken en     –rechten naar een nieuwe pensioenovereenkomst. Naar zijn opvatting lopen pensioengerechtigden het risico van permanente onteigening van hun pensioenvermogen en koopkrachtverlies. Hij pleit ervoor deelnemers, onder wie pensioengerechtigden, wel individueel om goedkeuring te vragen en vraagt of ik het daar mee eens ben.

De minister is het daarmee niet eens. Maar waarom komt de Pensioenfederatie van onze pensioenfondsen niet op voor de belangen van gepensioneerden? Nu hebben we een wettelijk keuzerecht om in het huidige stelsel te blijven en dat recht wil de minister ons afnemen, een grote onrechtvaardigheid. De minister antwoordt o.a.
Overigens is bij de omzetting van pensioenen naar het nieuwe stelsel geen sprake van onteigening. De Europeesrechtelijke jurisprudentie geeft geen aanleiding te veronderstellen dat hierbij eigendomsrecht wordt geschonden.

Over de aantasting van dat eigendomsrecht zal door enkele gepensioneerden op korte termijn een procedure tegen een bedrijfstakpensioenfonds worden gestart.
Hiervoor ben ik al ingegaan op de waardering van pensioenverplichtingen in het huidige stelsel en de rol van de rekenrente daarbij. Een verhoging van de rekenrente, bijvoorbeeld door uit te gaan van historische rendementen, betekent dat er op voorhand een potentiële toekomstige risicopremie wordt ingerekend. Het staat echter niet vast dat die risicopremie wordt geboekt, beleggingsresultaten uit het verleden zeggen immers niets over de toekomst. Een rekenrente op basis van verwacht rendement past niet bij de huidige pensioencontracten waarin pensioenuitkeringen worden toegezegd.

Deze redenering van de minister is onjuist en onlogisch. Want waarom mag bij de berekening van de premies dan wel het toekomstig rendement worden gebruikt en bij de verplichtingen niet? Bovendien is dat tegenstrijdig met hetgeen de minister erboven stelt dat “De activa- en passivakant van een pensioenfondsbalans kunnen niet los van elkaar worden gezien.”  Beide kanten van de balans moeten gelijk worden behandeld met een gelijke waarderingsgrondslag zoals tot 2007 wel het geval was. Meer dan 60 jaar was een vaste  rekenrente op basis van verwacht rendement van 4% geen enkel probleem en werd er jaarlijks wel geïndexeerd. Nu zou dat ineens niet meer kunnen zonder dat daarvoor een deugdelijke reden wordt vermeld. Afwijzing van het voorstel van het OSF-lid is zonder goede reden misbruik van politieke macht dat niet acceptabel is. Met het ingestelde hoger beroep tegen de Staat moet de waarheid boven tafel worden gebracht.

De pensioenfondsen kunnen al jaren de pensioenen van jong en oud eenvoudig indexeren, daar zijn genoeg inkomsten voor uit de premies en de rendementen van de beleggingen. Dat moet veranderen: indexeren van ons pensioen moet direct worden hervat.

Mee eens? Teken s.v.p. de petitie op https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 26 april 2021