Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Rutte komt uitspraak onvoorwaardelijke pensioenen niet na (26 okt. 2020)

In 2004 schreef toenmalig staatssecretaris SZW Mark Rutte aan de Tweede Kamer dat de pensioenen in de nieuwe Pensioenwet ‘onvoorwaardelijk’ (gegarandeerd) zouden zijn. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk. Daarvoor moeten we in de wet kijken zoals uitgelegd door prof. van Dunné in zijn standaardwerk over verbintenissenrecht. Een overzicht.
-  Het begrip ‘onvoorwaardelijk’ wordt regelmatig gebruikt in het pensioenwetgevingsproces. Door prof. van Dunné worden de onvoorwaardelijke (en voorwaardelijke) verbintenissen besproken: “De onvoorwaardelijke verbintenis die de verplichting inhoudt de toezegging gestand te doen welke in de handeling tot uitdrukking werd gebracht (…).” Daarom mag een onvoorwaardelijk toegezegd pensioen volgens het verbintenissenrecht niet worden verlaagd. -  Daarnaast wordt het begrip ‘gegarandeerd’ vaak gebruikt in de jurisprudentie over de pensioenen. Prof. van Dunné vermeldt over de garantie het volgende: “De voordelen zijn allereerst, dat de garantiegerechtigde bij het ontbreken van de   gegarandeerde eigenschap, kwaliteit of hoedanigheid, de garantie-plichtige partij (..) kan aanspreken tot de toegezegde vorm van schadevergoeding, m.a.w. de wanprestatie staat vast en hoeft niet meer door de benadeelde partij aangetoond of vastgesteld te worden.” Dat betekent dat de garantiegever op schending van de (pensioen)toezegging uit het verbintenissenrecht kan worden aangesproken, omdat een verlaging niet is toegestaan. Rutte heeft anders gehandeld.
-  De Hoge raad heeft in 2012 bepaald dat “een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt (..).” Voorwaardelijk vanwege de wettelijke (!) kortingsmogelijkheid van de hoogte van het pensioen, maar de pensioentoezegging zelf als recht van de gepensioneerde op diens pensioen is echter volgens de wet onvoorwaardelijk.

DNB heeft op 15 oktober een enquête gehouden over de impact van DNB op onze maatschappij. Een van onze donateurs gaf de volgende zeer duidelijke mening over de impact van DNB op de pensioenen van meer dan 8 miljoen Nederlanders.
“Als waakzame burger heb ik geen enkel vertrouwen meer in DNB, omdat zij als toezichthouder op basis van aantoonbaar onjuiste premissen opgenomen in haar PALMNET rapport 2004 in strijd met EU-recht een rekensysteem heeft ontwikkeld, waarmee het beste pensioenstelsel van de wereld door toezichthouder wordt onderuit gehaald. Belangrijkste onjuiste premissen zijn: 1) de onterechte veronderstelling dat pensioenfondsen het nominale pensioen ‘garanderen’ én dat standpunt als toezichthouder zelfs vol te blijven houden nadat ons hoogste rechtscollege in 2019 heeft uitgesproken, dat pensioenfondsen anders dan verzekeraars de nominale pensioenuitkering niet ‘garanderen’; 2) het hanteren van IAS19 met liquidatiemodel voor ondernemingen om op basis daarvan de risicovrije rente uit de hoed te toveren, waarmee pensioenfondsen zich wat betreft hun toekomstige pensioenverplichtingen arm moeten rekenen. Dat laatste terwijl niet de internationale accountantsrichtlijn IAS19, maar IAS26 van toepassing is op bedrijfstakpensioenfondsen die ca. 92% van het totaal uitmaken; 3) marktwaardering te willen toepassen op toekomstige pensioenaanspraken waar geen markt voor bestaat. Sterker nog het geïndexeerde pensioen te vergelijken met een calloptie om tot een risicovrije rekenrente te kunnen concluderen. Toezichthouder DNB die er niet voor schroomt om de onjuiste premissen uit PALMNET 2004 na inwerkingtreding van de Pensioenwet te gebruiken voor het Financiële Toetsingskader FTK dat door DNB is ontworpen. DNB als loopjongen voor het grootkapitaal, die haar fouten als toezichthouder niet wil erkennen.  DNB als loopjongen van banken en verzekeraars die met hun derivatenhandel woningcorporaties, boeren en middenstanders aan de rand van de afgrond hebben gebracht en particulieren met hun woekerpolissen. Banken en verzekeraars die naarstig op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen. De hoofdrolspelers in dit drama die op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen in de pensioenindustrie, zullen een glanzende carrière tegemoet kunnen zien ten koste van ruim 8 miljoen pensioendeelnemers die het gelag hiervan betalen. SHAME ON YOU DNB!”

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 26 oktober 2020