Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe het pensioenakkoord gepensioneerden benadeelt (6 juli 2020)

FNV is akkoord gegaan met onteigeningsactie van belegde middelen bij de fondsen.

Het bedrag aan belegde middelen bij de pensioenfondsen is gigantisch groot. Volgens de ABP-voorzitter Wortmann is dat nu €1.800 miljard zoals is vermeld in het interview  in het FD van 29 juni. Zij stelt daarin dat het huidige pensioenstelsel een doodlopende weg zou zijn. Maar op de vraag van de fractievoorzitter van 50PLUS Corrie van Brenk antwoordde minister Koolmees dat als het nieuwe stelsel in 2007 zou zijn ingevoerd, er vanaf 2008 iedereen een indexatie zou hebben gehad. Maar de minister wil de financiële gevolgen voor ons pensioen van dit op veel punten onduidelijke stelsel niet openbaren. Moet er dan wel worden beslist zonder een dergelijke berekening? Het lijkt mij van niet.

Het belangrijkste punt van het pensioenakkoord is het ‘invaren’ van de bestaande rechten van werknemers en gepensioneerden in het nieuwe stelsel. Want deze bestaande uitkeringsrechten opgebouwd onder het FTK moeten dan door de fondsen worden omgerekend in een individueel pensioenkapitaal. Daarbij is de te hanteren rekenrente van groot belang. De meest vor de hand liggende waarderingsmethode is de standaardmethode. Op pagina 24 van de Hoofdlijnennotitie wordt vermeld:

In deze waarderingsmethode wordt een aanwezig tekort (of overschot) binnen het huidig financieel toetsingskader (ftk) verdeeld door een korting (of opslag) vast te stellen die gedurende 10 jaar zou worden toegepast. Het voordeel van deze methode is dat het pensioenvermogen op een eenvoudige, transparante en uitlegbare manier wordt verdeeld over de aanwezige deelnemers. Die eenvoud heeft echter ook een prijs, omdat beperkt en in algemene zin wordt aangesloten op de verdeelregels van het huidige ftk (..)”. Dit is in strijd met EU pensioenwetgeving.

De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hebben echter een tekort en dat tekort wil het pensioenakkoord laten dekken door een 10-jarige  korting bij de gepensioneerden. En dat terwijl al 12 jaar geen indexaties zijn betaald en soms zelfs is gekort. Ook van het door gepensioneerden onthouden rendement op de door hen opgebrachte  belegde middelen wordt zo nog eens extra pensioen ontnomen. Onacceptabel. .

Bovendien is het de bedoeling dat DNB om die reden de fondsen wil dwingen met een ‘aanwijzing’ om voor de gepensioneerden alleen in risicovrije laag rentende obligaties te belegen zoals staatsobligaties of EU obligaties ook wel ‘coronabonds’ genoemd die door de EU-staten inclusief Nederland worden gegarandeerd. Ook daardoor zullen gepensioneerden zeer waarschijnlijk nooit meer indexatie voor hun pensioen ontvangen, hooguit kortingen voor hun kiezen krijgen. Deze catastrofe voor gepensioneerden kan nu alleen worden voorkomen door te trachten de Tweede Kamer te overtuigen het betreffende wetsvoorstel te wijzigen.

Zie ook de afwijzende VCP analyse van het voorstel via deze link. en ook het nieuwe uitgebreide Confident rapport (zie bijlage).

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 juli 2020