Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Ons pensioen wordt gered door Europese pensioenwetgeving (8 juni 2020)

Er wordt veel geschreven over ons pensioenstelsel met een toegezegd pensioen en waarom het zou moeten worden gewijzigd. De direct belanghebbenden, dat zijn de deelnemers en gepensioneerden, zijn daarvan helemaal niet overtuigd. Dat is ook logisch omdat Mercer Melbourne dit pensioenstelsel als de beste ter wereld beoordeelt. Een onderzoek van de stuurgroep van het ministerie van Sociale Zaken heeft dat onderzocht en bevestigt die grote twijfel nog eens (zie bijlage). Hetgeen hierbij opvalt is het onvermeld laten van Europese pensioenwetgeving als IORP 2 ¹) die de deelnemer en gepensioneerde in ons huidige pensioenstelsel met een wel toegezegde maar niet met een gegarandeerde pensioenuitkering juist beschermt tegen inbreuk en slechte nationale regelingen.

In de overwegingen van deze Europese pensioenwetgeving die gaat boven onze nationale wetgeving, worden de volgende rechten en beginselen vermeld (IBPV is o.a. een pensioenfonds, onderstreping en cursief zijn van auteur):             

(7) Als algemeen beginsel moeten IBPV's waar nodig rekening houden met de doelstelling om het intergenerationele evenwicht in bedrijfspensioenregelingen te waarborgen door een eerlijke spreiding van risico's en voordelen over de generaties in de bedrijfspensioenvoorziening te beogen.

Van groot belang zijn ook de volgende bepalingen:

(11) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op eigendom, het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie en het recht op een hoog niveau van consumentenbescherming, met name door het waarborgen van een transparantere pensioenvoorziening, een geïnformeerde persoonlijke financiële en pensioenplanning en het faciliteren van grensoverschrijdende activiteiten van IBPV's en de grensoverschrijdende overdracht van pensioenregelingen. Deze richtlijn moet worden toegepast overeenkomstig die rechten en beginselen.

(17) De in de richtlijn verankerde prudentiële regels zijn bedoeld om alle toekomstige gepensioneerden door middel van strenge toezichtsnormen een hoge mate van zekerheid te bieden en tegelijkertijd een gezond, prudent en efficiënt beheer van de regelingen voor bedrijfspensioenregeling mogelijk te maken.

Pensioenaanspraken zijn verworven rechten en vallen onder het eigendomsrecht. Zij worden daarom ook beschermd in artikel 17 van het EU Handvest Grondrechten. Een aantasting daarvan door een nationale wet is mogelijk ‘mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed‘. Daarvoor zullen wij en diverse organisaties zich ongetwijfeld inzetten in geval de beschikbare premieregeling toch wordt ingevoerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹) RICHTLIJN (EU) 2016/2341 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) – IORP ll

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 8 juni 2020