Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe de Staat bewust ons pensioenstelsel heeft benadeeld (17 feb. 2020)

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 17 februari 2020

Bij de voorbereiding voor onze procedure wordt door ons bestuur veel documenten gelezen uit de tijd ter voorbereiding van de huidige Pensioenwet die op 1 januari 2007 in werking trad. Het zijn kamerstukken uit de periode van 2005 en 2006. De vragen uit Tweede Kamerstuk 30 413, nr.15 (Regels betreffende de Pensioenwet) tonen veel van de huidige gebreken in onze pensioenwetgeving duidelijk aan.

Daarin vraagt het CDA het volgende: "Waarom is in de wet voor deze CDC-systemen niets opgenomen? De leden van de CDA-fractie denken dat dit nodig is. Hoe staat de regering daar tegenover? Waaronder moeten deze CDC-systemen gerangschikt worden? Hoe beoordeelt de regering de stelling dat juist bedrijven die een DB-systeem voor hun personeel wensen, kiezen voor een CDC-regeling om zo te kunnen voldoen aan de internationale accountantsregels? Kan een CDC-regeling gezien worden als een DC-regeling voor de werkgever en een DB-regeling voor de betrokken deelnemer? Wat vereist een CDC- regeling meer m.b.t. sturing dan een DC-regeling aangezien de sponsor niet extra aangesproken kan worden? Graag zien zij een reactie van de kant van de regering."

Ook de PvdA fractie heeft kritische vragen gesteld over het ontbreken van een nadere definiëring van CDC-regelingen: “Valt bijvoorbeeld een collectieve DC regeling waarbij een kortingsregeling als sturingsmiddel wordt gebruikt onder de Pensioenwet? Zijn er voorbeelden te geven van andere vormen van (collectieve) DC regelingen die niet vallen onder een premieovereenkomst dan wel uitkeringsovereenkomst?”
Ook bij de VVD fractie zijn er vragen: “De leden van de VVD-fractie vragen of de regering op de hoogte is van de pensioenregelingen van Akzo en DSM (collectief DC)? Zo ja, hoe worden deze regelingen onder de PW gekwalificeerd?”

En bij D’66 fractie: “De leden van de D66-fractie constateren dat in de Pensioenwet drie typen pensioenovereenkomsten worden onderscheiden: de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. Door diverse deskundigen is gewezen op het ontbreken van specifieke bepalingen over de collectieve beschikbare-premieregeling (collectieve defined contribution, cdc). Volgens de Stichting van de Arbeid leidt het ontbreken van een wettelijk kader ertoe dat DNB vooralsnog zeer terughoudend is in het goedkeuren van dit type pensioenregelingen. De D66-fractie denkt dat alsnog in een wettelijk kader voor cdc-regelingen voorzien zou moeten worden. Graag zien zij een reactie van de kant van de regering.”

De afloop van de opmerkingen is geschiedenis: de toenmalige regering heeft willens en wetens geweigerd om CDC-regelingen in het wetsvoorstel nader te definiëren en heeft ook andere EU-pensioenregels niet correct in het wetsvoorstel verwerkt. In de jaren 2005 en 2006 is ondanks kritische opmerkingen en vragen uit de Tweede Kamer bij de aanloop naar de nieuwe wet door de Staat bewust afgeweken van de van toepassing zijnde EU-pensioenrichtlijn IORP 1. Die heeft juist als doel om het pensioen van deelnemers te beschermen. In onze procedure bij de rechter willen wij deze onjuiste en ongeldige toepassing van Europees recht aantonen. Zie ook deze link: Pensioenakkoord nader beschouwd vier onvoldoendes