1

Dat er al jarenlang te weinig pensioenpremies worden betaald, komt door de rekenregels zoals vastgelegd in het Financieel Toetsingskader (FTK) dat is ingevoerd in 2007 met de nieuwe Pensioenwet. Daarin werd vermeld dat de berekening van de verplichtingen gebaseerd moet zijn op de risicovrije rente. Maar de premie mocht in tegenstelling daarmee gebaseerd worden op verwacht rendement en mocht ook nog ‘gedempt’ worden. Dat wil zeggen dat de vastgestelde premie lager mag zijn dan de kostprijs om een stabiele premie te realiseren. De Nederlandse Bank (DNB) was daartegen, maar de politiek wilde niet luisteren. De reden daarvan was dat de overheid als werkgever dan minder premie hoefde te betalen aan het ABP en dat was goed voor de schatkist, maar niet voor de pensioenen van de ambtenaren zowel jong als oud. 

Prof. Lans Bovenberg schreef in het FD van 8 april 2016 al dat “Voordat pensioenuitkeringen worden gekort, moeten werkenden een kostendekkende premie gaan betalen.” en wees erop dat de regeling voor pensioenfondsen in deze vorm onjuist is. Prof. Jean Frijns noemde op 17 mei tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer deze regeling een ‘dubbele boekhouding’ en in onze samenleving is dat verboden, maar kennelijk niet voor de overheid. En door de wetswijziging in 2015 werd het nog erger: de premie hoefde bij onderdekking van een fonds niet meer bij te dragen aan herstel van de dekkingsgraad van dat pensioenfonds.

Rondetafelgesprek in Tweede Kamer
DNB heeft op 17 mei in de Tweede Kamer voor het eerst bekendgemaakt dat er al jarenlang veel te weinig premies worden betaald (zie bijlage). In de periode 2015 t/m 2017 maar liefst 15,9 (!) miljard euro. Daardoor zijn de dekkingsgraden van een groot aantal pensioenfondsen veel te laag en kunnen de pensioenen van jong en oud nog steeds niet worden geïndexeerd. Sommige pensioenen moeten in de toekomst zelfs nogmaals worden gekort. Allemaal doordat er te weinig premies worden betaald (zie grafiek in bijlage) en niet alleen in deze drie jaren. In deze periode zijn ondanks de theoretisch slechte dekkingsgraden door het huidige FTK de pensioenen wel volledig betaald en dat betreft een bedrag van 1,9 miljard euro.

Pensioenactuarissen hebben becijferd dat er sinds 2007 al circa 200 (!) miljard te weinig pensioenpremie is betaald door dit slechte FTK. Pensioenactuaris Anton de Bekker heeft zelfs al in 2016 vastgesteld (zie bijlage) dat volgens berekeningen van Sociale Zaken in de periode 2015 tot 2021 bij ongewijzigd beleid zelfs 72 (1) miljard euro te weinig premie van de werkenden zal zijn. Daardoor zal volgens hem de dekkingsgraad met gemiddeld 6% dalen.

Deze ontwikkeling is geheel in strijd met de Pensioenwet die stelt dat een evenwichtige belangenbehartiging tussen deelnemers en gepensioneerden verplicht is. Maar de financiële lasten werden sinds 2007 echter niet gelijk verdeeld. Het verlies op de nieuwe aanspraken werd en wordt nog steeds gefinancierd uit de belegde middelen van gepensioneerden.

Deze te lage premies hebben in 2013 en 2014 dan ook geleid tot pensioenkortingen bij miljoenen gepensioneerden. Door hetzelfde kortingspercentage voor gepensioneerden als voor deelnemers te hanteren in plaats van gepensioneerden een toegestaan lager of geen korting op te leggen, hebben de fondsen niet de verplichte evenwichtige belangenbehartiging toegepast. U kunt uw pensioenfonds daarop aanspreken. Bij een ongelijk percentage zou de last wel evenredig en eerlijk zijn verdeeld over deelnemers en gepensioneerden. U kunt deze onevenwichtige behandeling accepteren òf kom in actie.      
                             
Zie ook deze link

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 21 mei 2018

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)