Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe nu verder met ons pensioen (19 maart 2018)

Begonnen met verwacht positief nieuws naar aanleiding van de recente publicatie van het Centraal Plan Bureau over de toekomst van Nederland over o.a. pensioenen:

“De voorspellingen van het planbureau bevatten ook goed nieuws voor gepensioneerden. De zogenoemde lange rente, voor leningen met een looptijd van tien jaar of langer, zit sinds het dieptepunt van 2016 in de lift. Toen was die rente 0,3 procent, nu 0,5 procent en volgend jaar naar verwachting 0,9.

Pensioenfondsen berekenen hun financiële positie mede op basis van die rente. Stijgt deze iets, ook al is het de 'lange rente', dan staan de fondsen er snel iets beter voor. Dat is belangrijk met 2020 in het vooruitzicht. In dat jaar moeten pensioenfondsen er goed voor staan, anders dreigen kortingen op de pensioenen. Als de rente echt stijgt, vermindert die dreiging.
In 2020 moeten pensioenfondsen er goed voor staan.”

Dus vermoedelijk niet weer of weinig kortingen op ons pensioen, maar indexatie voor het verlies aan koopkracht zit er nog steeds niet in door de invoering van de slechte regels hiervoor door onze overheid om als werkgever pensioenkosten te besparen. Onze koopkracht staat zelfs behoorlijk onder druk en is voor velen negatief in 2018.

Werknemers
“Maar de werknemers profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. De cao-lonen gaan omhoog, 2,2 procent dit jaar en 3,2 procent volgend jaar. Bedrijven bieden niet alleen vaker een vast contract aan, maar betalen ook hogere lonen om mensen binnen te halen of te behouden. Door de koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de gemiddelde cao-loonstijging, gaan ook die omhoog.

Meer salaris betekent meer geld om te laten rollen; ook dat stimuleert de economie. Dit jaar groeit de consumptie 2,1 procent, volgend jaar 2,5. De inflatie piekt in 2019 op 2,6 procent, oftewel: producten worden duurder. Dat is een eenmalige piek, door ingeboekte verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Op papier lijdt de koopkracht daar niet onder omdat er belastingverlaging tegenover staat.”
Misleidende informatie omdat velen wel lijden onder uitgeholde koopkracht.

Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

In de agenda van de Tweede Kamer wordt de inhoud als volgt omschreven.

Wil voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. Voor pensioenfondsen betekent de lage rente dat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Het gevolg is dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Daarom moet De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, twee tijdelijke maatregelen uitvoeren. Ten eerste : het aanpassen van de disconteringsvoet, dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken. En ten tweede: het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad. Door deze maatregelen daalt de last van de pensioenverplichtingen weer. Volgens de initiatiefnemer is korten op de pensioenen dan niet nodig.” De stemming over dit belangrijke wetsvoorstel (zie bijlage) komt nog.

Zie ook deze link..

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 maart 2018