Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Het BNR radio debat De staat van pensioenindexatie (10 juli 2017)

Op 4 juli werd het debat De staat van pensioenindexatie van BNR radio live opgenomen in een Lagerhuis opstelling met meer dan 100 aanwezigen in Amsterdam en is hier te beluisteren. De door mij uitgesproken stelling in het levendige debat was als volgt.

“De Stichting Pensioenbehoud heeft als doelstelling om een aangepaste en eerlijke oudedagsvoorziening overeind te houden zoals wij die al sinds de vijftiger jaren hebben opgebouwd ter voorkoming van een armoedeval na pensionering van de werknemers. Daarvoor kwam de armoedeval nog veel voor. Onze huidige tweede pijler pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dus om risico’s met elkaar te delen om gezamenlijk een goed pensioen op te bouwen met een tevoren bekende pensioenuitkering en een grote kans op het bereiken daarvan. Persoonlijke pensioenpotjes geven echter een veel slechter pensioen van onbekende grootte zonder indexatie en een veel grotere kans op tegenvallers bij pensionering.

Dames en heren, de regels voor Nederlandse pensioenfondsen zijn erg streng. Deels terecht, vind ik. We willen immers een stevige basis en voldoende vet op de botten van pensioenfondsen is nodig om tegenslagen te kunnen opvangen. Toch ben ik van mening dat we hierin zijn doorgeslagen. Zo is de risicovrije rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren voor hun verplichtingen niet realistisch en niet gebaseerd op marktwaarde van de verplichtingen, maar kunstmatig.

De rekenrente voor de verplichtingen zou gelijk moeten zijn aan de rekenrente voor de berekening van de premies zoals tot 2007 het geval was. Daar zijn ook diverse onderzoeken over verschenen. Ik adviseer iedereen om het rapport ‘Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel’ eens te lezen. Daarin wordt de rekenrente in ons land op 2,7 procent voorgesteld en daarmee losgekoppeld van de actuele rentestanden. De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en andere organisaties hebben dit rapport omarmd en dat doe ik ook. Onze pensioenen worden betaald uit de kasstromen, niet uit het totale vermogen. Daarom is het tijd dat we naar die kasstromen gaan kijken. Dames en heren, het is tijd voor verandering.

En daarom is mijn stelling: koppel de rekenrente los van de actuele rentestanden. We moeten naar een vaste rekenrente die gelijk is aan de berekening van de premies. Zo geven we pensioenfondsen meer ruimte om eerlijk en prudent te indexeren. Een goed pensioen is een pensioen met indexatie. Zonder indexatie halveert het opgebouwde pensioen aan koopkracht tijdens het werkzame leven. Indexatie is dus essentieel.” 

Over dezelfde onderwerpen als indexatie en rekenrente gaat mijn artikel Collectief DC is superieur aan individueel DC dat in PensioenPro is geplaatst en is te lezen als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het is zeer wenselijk dat de politiek, de SER en andere beleidsbepalers dit standpunt volgen en in lijn daarmee handelen.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 10 juli 2017