1

In de Tweede Kamer heeft de politieke partij 50PLUS onlangs het verstandige initiatief wetsvoorstel ingediend om tijdelijk een kleine bodem van 2% te hanteren in de rekenrente voor de pensioenverplichtingen zolang het ECB opkoopprogramma loopt. Het pensioenvermogen wijzigt zich daardoor niet, maar de berekening van de toekomstige verplichtingen gebeurt op een meer realistische wijze zonder dat jongeren of ouderen daardoor worden benadeeld. Indexatie van pensioenen zal moeilijk blijven, maar de kans op kortingen zal verminderen voor zowel jongeren als ouderen. Ook het qua grootte derde pensioenfonds Metaal en Techniek pleit sterk voor een meer reële rekenrente (zie bijlage).

Zoals DNB in haar statistiek tabel 8.4 laat zien, bedroegen de inkomsten van de pensioenfondsen in 2015 samen bijna 50 miljard euro en de uitkeringen nog geen 28 miljard euro. En van die kasstroom worden de pensioenen nu en in de toekomst betaald, en er is geen goede reden te bedenken waarom deze verhouding heel anders zou worden bij normaal monetair beleid gezien de gerealiseerde beleggingsrendementen van gem. 5% gedurende de afgelopen eeuw. Maar in ons huidige pensioenstelsel bepaalt de rentestand sinds 2007 - na een wetswijziging voorgesteld door onze regering en DNB - de financiële gezondheid van onze pensioenfondsen en niet meer de kasstromen. Een grote verslechtering die politiek is geïnspireerd door het eigen belang van de overheid als werkgever (ABP).

Klijnsma manipuleert de discussie
Staatssecretaris Klijnsma heeft aan het Centaal Planbureau (CPB) niet alleen om een doorrekening van de gevolgen van deze tijdelijke bodem van 2% gevraagd zoals voorgesteld door 50PLUS, maar zij vroeg ook op eigen initiatief aan het CPB om ook de gevolgen bij een doorrekening met 4% bodem uit te voeren en dan beide bodems niet alleen tijdelijk maar ook nog permanent (zie bijlage). De daaruit voortkomende CPB cijfers waren logischerwijs slecht voor de jonge generatie en dat werd door Klijnsma breed uitgemeten en klakkeloos - of bewust uit commerciële overwegingen -overgenomen door de media. Maar het verwaarloosbare generatie effect van een tijdelijke bodem van slechts 2% werd weggemoffeld (+1% resp. -1%). Dat heet ‘framing’ van 50PLUS in modern jargon. Terecht heeft het kandidaat-lid voor 50PLUS in de Tweede Kamer Martin van Rooijen een positief tegengeluid laten horen in het Financieel Dagblad getiteld “CPB-rapport steun voor tijdelijke verhoging rekenrente naar 2%.” Op de website van 50PLUS stond een kritische reactie (zie bijlage).

Jong en oud gaan samenwerken op pensioengebied
Op de KNVG website stond het verheugende bericht dat de organisaties van jongeren én ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel. Dat hebben de organisaties besloten naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die brief zegt de bewindsvrouw dat er (nagenoeg) niet hoeft te worden gekort bij de pensioenfondsen, tot opluchting van de betrokken partijen (zie pag. 3 van bijlage). We moeten dan ook hoognodig af van de afhankelijkheid van de rentestand.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 februari 2017

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)