Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De politiek zet de aanval in met de afbraak van ons pensioenstelsel (17 okt. 2016)

De werkgevers met voorop de overheid als grootste werkgever, willen in de persoon van minister Dijsselbloem (PvdA) en staatssecretaris Klijnsma (PvdA) af van onze huidige uitkeringsregeling voor het pensioen. En van alle pensioenen is 80% een uitkeringsregeling. U zult denken waarom. De werkgevers willen nu van hun zorgplicht voor pensioenen af om het goedkoper voor hen te maken en slechter voor ons als werkenden en gepensioneerden. Maar ons pensioen is praktisch gezien uitgesteld loon en is volgens de wet ons individueel eigendom. Dat is bevestigd door een uitspraak van de Hoge Raad in 2012. Onze uitkeringsregeling is zelfs een door de EU erkende sociale werknemersregeling die sinds de vijftiger jaren met veel succes door pensioenfondsen zónder winstoogmerk wordt uitgevoerd. Er zijn ook andere pensioenregelingen zoals kapitaal- en premieregelingen, maar die worden door commerciële pensioenverzekeraars uitgevoerd. Dat zijn wettelijk financiële producten met een veel lager maar iets zekerder pensioen voor dezelfde inleg.

De werkgevers en de overheid willen binnen de arbeidsvoorwaarden alleen een door hen te bepalen premie voor het op te bouwen pensioen beschikbaar stellen aan het pensioenfonds. Het fonds moet er dan maar het beste van proberen te maken zonder dat het bekend is welk pensioen dat t.z.t. zal opleveren. Bovendien kan het ingegane pensioen jaarlijks verschillen afhankelijk van het gemaakte rendement. Dat betekent dan er geen toezegging meer over de hoogte van het te bereiken pensioen wordt gedaan. En ook geen informatie tussentijds zal worden gegeven hoeveel daarvan al is gerealiseerd. Onze huidige uitkeringsregeling wordt dan een financieel product met hogere buffers en premies, meer kosten, lagere dekkingsgraden en grote kortingen op de nu reeds opgebouwde rechten. Dus het einde van de pensioenfondsen zoals we die nu kennen met al haar voordelen voor de werkenden zoals onze kinderen en kleinkinderen.

De politiek denkt onze huidige uitkeringsregeling gedwongen voor iedereen te kunnen omzetten in een beschikbare premieregeling, zelfs voor opgebouwde pensioenrechten. Het VVD bestuur is daar in haar concept-verkiezingsprogramma het meest duidelijk over vanwege haar voorgestelde beleid om o.a. de verplichte aansluiting van werkgevers bij de bedrijfstakpensioenfondsen op te heffen (regel 1050). Ook de doorsneepremie zou moeten vervallen (regel 1045). Maar volgens Brussel hebben onze pensioenfondsen als financiële instellingen zonder winstoogmerk een uitzondering gekregen op de concurrentieregels met de verplichtstelling, omdat zij een sociale werknemersregeling uitvoeren vanwege de risicodeling, solidariteit en collectiviteit. Omzetting in een financieel product zou het einde betekenen van de uitzondering voor onze sociale werknemersregeling met lagere pensioenen in concurrentie met pensioenverzekeraars. Een zeer slechte zaak die we met alle middelen moeten zien te voorkomen samen met de vakbeweging en andere organisaties zoals KNVG, KBO-Brabant en sommige politieke partijen.

Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) heeft namens het kabinet in de Perspectiefnota haar voorkeur uitgesproken voor deze beschikbare premieregeling. Coalitiepartner VVD steunt dat streven. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) wordt gebruikt om de geesten rijp te maken voor deze afbraak van ons pensioenstelsel. Tijdens de Brede dialoogbijeenkomst pensioenverkenning op 13 oktober werd alleen gesproken over de beschikbare premieregeling, in het SER jargon variant IV-C. Alleen die regeling werd besproken en gepromoot door de SER. Het toegezegde onderzoek naar een verbeterde uitkeringsregeling, in SER jargon variant 1-B, werd niet besproken en vragen daarover werden afgekapt. Dat heet framing.

Het concept-verkiezingsprogramma van D66 heeft dezelfde insteek als de VVD. Maar opvallend genoeg heeft coalitie partner PvdA in haar concept-verkiezingsprogramma opgenomen in punt 2: “De PvdA wil dat de pensioenen collectief geregeld worden op basis van solidariteit.” en 3: “De PvdA wil het beschikbare uitkeringsstelsel met de doorsneepremie systematiek handhaven.” Dat lijkt te wijzen op een wens tot behoud van de huidige uitkeringsregeling, maar de vraag is of deze punten van het programma door de PvdA ook definitief worden opgenomen. Klijnsma en Dijselbloem zullen hun opvattingen dan wel moeten wijzigen. De vakbonden zouden zich hiervoor sterk moeten maken en het is te hopen dat zij dat willen doen.

Indien u lid bent van een politieke partij, dan kunt u trachten om dit punt van het concept-verkiezingsprogramma aangepast te krijgen. Bij de VVD wordt dat geprobeerd door het indienen van amendementen waarover in een ledenvergadering in november moet worden gestemd.

Leun niet achterover en wacht niet af, maar kom in actie door politieke partijen te emailen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 17 oktober 2016