Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Twee gepensioneerden starten procedure tegen pensioenkorting in 2017 (20 juni)

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 juni 2016

De vereniging KBO-Brabant met 130.000 leden gaf op 7 juni een persbericht uit met de verheugende kop: Naar de rechter met steun van KBO-Brabant: verloskundigen pikken korting op hun pensioen niet (zie bijlage). De Stichting Pensioenbehoud heeft helaas niet zoveel begunstigers als KBO-Brabant en dus ook de financiële middelen niet om een dergelijke procedure te voeren. Maar we ondersteunen deze actie wel van harte. Want ook hier zal vermoedelijk sprake zijn dat de wettelijk verplichte evenwichtige belangenbehartiging tussen gepensioneerden en actieven niet heeft plaatsgevonden wegens het toepassen van hetzelfde kortingspercentage zoals verschillende actuariële onderzoeken bij bedrijfstakpensioenfondsen hebben aangetoond.

De actieven leven veel langer dan de gepensioneerden en daarom behoren de gepensioneerden een (veel) lager of (vrijwel) nul kortingspercentage opgelegd te krijgen vergeleken met de actieven die een zeer grote toename van hun pensioenverplichtingen hebben gekregen door de lage rekenrente. Door een gelijk percentage aan korting te hanteren moet er pensioenvermogen van de gepensioneerden boekhoudkundig worden toegedeeld aan de actieven en daarom kan er ook niet worden geïndexeerd of soms zelf worden gekort. De hoogleraren Bernard van Praag en Lans Bovenberg evenals de bekende actuaris Willem Schuddeboom hebben aangetoond dat de gepensioneerden sinds jaren de actieven subsidiëren. Bovendien wordt er vaak al jaren geen kostendekkende premie betaald zoals de wet voorschrijft. Zou De Nederlandsche Bank op dit punt in slaap zijn gevallen of bewust een andere kant opkijken? Een grote schande.

Het pensioenfonds voor verloskundigen maakte afgelopen februari bekend dat het dit jaar de pensioenopbouw verlaagt en gaat korten op de opgebouwde aanspraken. Het fonds moet maatregelen voor herstel nemen, omdat de dekking onder de kritische grens is gezakt. Over de exacte omvang van de maatregelen doet het pensioenfonds geen uitspraken. Het definitieve besluit over de korting valt waarschijnlijk pas in oktober van dit jaar. Een eventuele korting wordt aan het einde van het jaar doorgevoerd.

Juridische procedure
Advocaat Jan-Koen Sluijs uit Den Haag voert de juridische procedure namens de gepensioneerde verloskundigen. Het doel is om de aangekondigde korting te voorkomen. Het korten van pensioen maakt volgens hem inbreuk op het eigendomsrecht; het is de vraag of die korting geoorloofd is. Hij heeft het fonds gevraagd aan te tonen dat een kortingsbesluit past bij een evenwichtige belangenafweging. Slaagt het fonds hier onvoldoende in en gaat het fonds inderdaad korten, dan komt er een kort geding.

Pensioenjurist prof. Hans van Meerten meent dat de inbreuk op het eigendomsrecht bij een korting op zich duidelijk is. De rechtvaardiging van de inbreuk is op vele manieren uit te leggen. De vraag is alleen of die rechtvaardiging wel binnen de wettelijke regels valt. Bij een ongeoorloofde inbreuk zegt dat nog niet alles over de reikwijdte van de uitspraak van de rechter.
‘KBO-Brabant is van mening dat pensioenfondsen door deze kortingen contractbreuk plegen. De deelnemers mochten immers verwachten dat ze recht hadden op het – contractueel toegezegde – pensioen. Door hun verplichtingen niet na te komen, maakten de pensioenfondsen inbreuk op het recht van eigendom, zoals dat in het handvest van de Europese Unie staat beschreven.’ aldus KBO-Brabant. De Stichting Pensioenbehoud is het hier geheel mee eens.

KBO-Brabant ondersteunt de verloskundigen. De seniorenvereniging ziet hun zaak als een eerste toets voor de rechtmatigheid van kortingen. ‘Mocht de rechter de verloskundigen gelijk geven, dan is een schadeclaim (met terugwerkende kracht) voor alle gepensioneerden die in het verleden gekort zijn de volgende stap’, zo staat in ledenmagazine Ons van deze maand (zie bijlage). De Stichting Pensioenbehoud volgt deze zaak natuurlijk nauwgezet en houdt u op de hoogte.