Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

2016 en 2017 worden spannend voor de pensioenen en de pensioensector (23 mei 2016)

Uw voorzitter is terug van weg geweest en daarom heeft u het vier maanden zonder nieuwsbrieven moeten stellen zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief van 2015. Maar het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud heeft in die vier maanden niet stil gezeten. Wij hebben o.a. alle programmacommissies van alle politieke partijen in de Tweede Kamer aangeschreven en de belangrijkste partijen ook bezocht om aan te dringen dat zij rekening dienen te houden met de gepensioneerden vanwege hun verkiezings-programma voor 2017. Ook de vooraanstaande econoom prof. dr. Lans Bovenberg erkent dat 'De werkenden worden nu dus fors gesubsidieerd door de gepensioneerden.' (zie bijlage) Daarom wordt de haalbaarheid van een procedure onderzocht, omdat bij de berekening van de gelijke korting voor iedereen er geen evenwichtige belangenbehartiging van gepensioneerden met werkenden heeft plaatsgevonden.

SER-rapport gepubliceerd evenals DNB rapport over financiële positie pensioenfondsen.
De SER heeft haar ontwerpadvies Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling op 20 mei gepubliceerd (zie bijlage en bijlage publiekversie) over de mogelijkheden van een nieuw pensioenstelsel. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is nog steeds interessant als nieuwe pensioenregeling, concludeert de SER. Maar bonden willen ook nog beter kijken naar een andere optie, een aangepaste uitkeringsregeling (!). En voor de transitie bij pensioenfondsen met lage dekkingsgraden is nog geen oplossing. Dus het onderhandelen gaat door, maar voor het einde van de zomer heeft het kabinet duidelijkheid toegezegd.

Van directer belang is echter het DNB rapport van Financiële positie Pensioenfondsen van mei 2016 (zie bijlage). Daarin wordt het volgende veronrustende en onacceptabele beeld geschetst als de situatie niet verbetert en waaraan het kabinet niets wil doen:
'Situatie eerste kwartaal 2016 en vooruitblik 2017 (hoofdstuk 2)
In het eerste kwartaal van 2016 is de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle pensioenfondsen naar 102% gezakt. Die daling hangt samen met een verdere daling van de rente (die overigens wel zorgde voor een positief rendement op vastrentende waarden), een negatief rendement op aandelen en een lagere premie dan benodigd voor nieuwe pensioenaanspraken. Aan de hand van de cijfers van het einde van het eerste kwartaal van 2016 is een analyse gemaakt van mogelijke kortingen in 2017. Daarbij is ervan uitgegaan dat de beleidsdekkingsgraad aan het einde van 2016 gelijk is aan de feitelijke dekkingsgraad per 31 maart 2016. Bovendien is aangenomen dat de overige omstandigheden, zoals de rentetermijnstructuur, niet veranderen ten opzichte van het eerste kwartaal 2016.
In dat geval zullen rond 27 fondsen naar verwachting een (voorwaardelijke) korting moeten doorvoeren in 2017. Dat zou circa 1,8 miljoen deelnemers raken. De hoogte van de korting is gemiddeld 0,5%. Dit is een tiende van het totale verwachte tekort aan het einde van de herstelperiode (circa 5%), omdat fondsen kortingen mogen spreiden over de herstelperiode van 10 jaar. Hierbij is uitgegaan van het huidig beleid van fondsen. Daarnaast is een aantal rente- en rendementsscenario’s toegepast op de stand van zaken op 31 maart 2016 en doorvertaald naar mogelijke voorwaardelijke kortingen in 2017.

Daaruit komt naar voren dat:

– bij een verdere rentedaling met 0,5%-punt circa 10,3 miljoen deelnemers te maken kunnen krijgen met een korting van gemiddeld 0,4%;

– bij een rentestijging met 0,5%-punt circa 0,9 miljoen deelnemers te maken kunnen krijgen met een korting van gemiddeld 0,3%;

– bij een negatief rendement op zakelijke waarden van 20% circa 12,4 miljoen deelnemers te maken kunnen krijgen met een korting van gemiddeld 0,8%;

– bij een positief rendement op zakelijke waarden van 20% circa 0,7 miljoen deelnemers te maken kunnen krijgen met een korting van gemiddeld 0,1%.

Maar wie het pensioenstelsel een beetje kent, vertrouwt het.
Dat was de merkwaardige titel van een artikel over het pensioenonderzoek van de Pensioenfederatie. Een pensioensector die het lage vertrouwen van mensen in hun pensioenfondsen afschuift op de deelnemers zelf? Het wekte de hoon van de lezers op gezien de reacties op hun website, aldus sommige media. Want volgens ons zijn het veelal niet nakomen van de toegezegde pensioenen door korten en/of niet indexeren de basis van het lage vertrouwen in de pensioenfondsen. Daarom zet de Stichting Pensioenbehoud zich nog steeds in om korten in de toekomst te voorkomen en indexering van de pensioenen te herstellen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 mei 2016