Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst (23 nov. 2015)

De Stichting Pensioenbehoud is met een voorstel gekomen dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt (zie bijlagen hieronder).

De toekomst is aan de Individuele PensioenUitkeringsOvereenkomst van 14 november 2015

Leeswijzer bij voorstel voor IPUO van Stichting Pensioenbehoud 2 van 22 november 2015

Het gaat om de Individuele PensioenUitkeringsOvereenkomst (IPUO) ofwel IDB. Het grote verschil met het huidige pensioenstelsel is dat het opgebouwde pensioen van de deelnemers als vermogensrecht het persoonlijk eigendom blijft. Het stelsel van de toegezegde pensioenuitkering wordt daarbij in stand gehouden. Daarmee komt een eind aan het overhevelen van ingelegd kapitaal van de ene groep pensioendeelnemers naar een ander groep. Binnen dit nieuwe stelsel zullen jongeren daardoor niet langer het idee hebben, te betalen voor ouderen, maar evenmin omgekeerd zal er pensioenvermogen van ouderen aan jongeren worden overgedragen.

Voordelen blijven

Ondanks aanzienlijke vernieuwingen blijven de grote voordelen van het huidige pensioenstelsel onaangetast.

 • er is ook in het nieuwe stelsel van de individuele uitkeringsovereenkomst sprake van solidariteit (eerlijke verdeling van lusten en lasten).
 • het pensioenvermogen wordt collectief belegd. Dat geeft de deelnemers de grootste kans op een optimale opbrengst.
 • het nieuwe stelsel kan uitgevoerd worden door de bestaande pensioenfondsen.

Het nieuwe pensioenstelsel blijft ook op lange termijn betaalbaar voor een goed pensioen bij het huidige niveau van de kostendekkende premies.

Overgang van oud naar nieuw.

 • er worden geen grote overgangsproblemen van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe voorzien.
 • Het nieuwe stelsel geldt voor alle actieve deelnemers.

Wie nu al een uitkeringsovereenkomst heeft, behoudt zijn opgebouwde rechten en die worden individueel controleerbaar gemaakt.

Hoogte van het pensioen

 • hoe hoog de pensioenuitkering aan het eind van de rit is wordt bepaald door de hoogte van de pensioentoezegging tenzij het fonds in problemen is gekomen.
 • bij de IPUO lijkt de pensioencommunicatie sterk op een verzekeringspolis: what you see is what you get. Het individueel pensioenoverzicht wordt dan controleerbaar op juistheid en gevoerd beleid.
 • het nieuwe pensioenstelsel is goed doordacht en kan behoorlijke economische schommelingen opvangen zoals het verleden heeft bewezen.

Verschil met de door de NVOG voorgestelde ISDC (Individuele Solidaire Premie Overeenkomst)

De ISDC is de pensioenvoorziening die voornamelijk door verzekeringsmaatschappijen zullen worden aangeboden. De deelnemer en de werkgever leggen in, dat vermogen wordt belegd en bij zijn pensionering heeft hij recht op terugbetaling van de inleg vermeerderd met de opbrengst uit beleggingen, maar minus de kosten die zijn gemaakt. Voor dat kapitaal moet een levenslange pensioenuitkering worden gekocht. Op de pensioendatum is pas bekend welk pensioen men jaarlijks krijgt en dat bedrag kan ook nog jaarlijks fluctueren.

De nadelen van het ISDC zijn dan ook de volgende:

 • het ISDC pensioen is duurder dan het IPUO en is complexer in zijn opzet.
 • financiële instellingen (verzekeringsmaatschappijen) die dit pensioen aanbieden zijn gebonden aan strenge(re) regels met betrekking tot risicodekking. Die regels zijn van invloed op de manier waarop het vermogen belegd moet worden en kunnen leiden tot een lagere vermogensopbrengst dan binnen het huidige stelsel en de IPUO.
 • bij de ISDC staat niet vast op welke pensioenuitkering op de ingangsdatum van het pensioen kan worden gerekend. De opbrengst van het vermogen is afhankelijk van veel factoren, die van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen. Bij de IPUO is dat effect niet door de pensioentoezegging.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 november 2015.