1

Naar aanleiding van de TV-uitzending van Zembla Het verdwenen pensioengeld hield afgelopen week de Tweede Kamer een hoorzitting over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in het verleden en over de te weinig betaalde premies. Het enige duidelijke was dat de cijfers van Bureau Bosch waarop de uitzending was gebaseerd, correctie behoefden, maar dat in de beschuldigingen wel een kern van waarheid zat. De Nederlandse Bank bevestigde in ieder geval dat er wel degelijk te risicovol was belegd in het verleden. De Pensioen Federatie had een notitie gemaakt met nuttige cijfers, maar soms met geen correcte uitleg (lees meer ).

Verder was het weer een klassiek partijtje zwartepieten. Het gestelde slechte beleggingsbeleid en de te lage premies en premievakanties werden belicht evenals het opzetten van de VUT met pensioengeld, terugstortingen aan werkgevers van premies, de politiek en toezichthouder die hadden zitten slapen etc. Duidelijk werd wel dat hierdoor tenminste € 80 miljard pensioenvermogen van de gehele sector was verdwenen, dat is 10% van het huidige totale pensioenvermogen exclusief het nu hierover gemiste rendement van circa 7%! De dekkingsgraad van de sector zou met dat pensioengeld veel beter zijn geweest dan nu het geval is.

Het is de vraag wat de Tweede Kamerleden hiervan hebben geleerd daar zij van de kritiek op de politiek niet wilden horen. In ieder geval stelde de voormalige ABP-directeur en nu hoogleraar Jean Frijns duidelijk dat in een systeem van gemeenschappelijk pensioeneigendom de grootste mond domineert. En dat waren (en zijn nog steeds) de werkgevers bij de overheid en het bedrijfsleven. En de voormalige directeur van de in de DNB opgegane Pensioen- en Verzekeringskamer verklaarde doodleuk dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg de werkgevers en werknemers meteen ook afspraken maakten over de premiehoogte. En dat vaststellen van de premie is nu juist de bevoegdheid van ieder pensioenfonds zelf op basis van de financiële positie van het fonds, hetgeen in ieder geval heeft geleid tot de terechte eis van kostendekkende premies in de Pensioenwet van 2007.

Is er iets veranderd? Ja, eindelijk wordt er voor het eerst tegenstand geboden door de gepensioneerden en dat is wennen voor de belanghebbenden. We proberen met ze aan de onderhandelingstafel te komen, maar de weerstand daartegen blijft groot. Ook proberen wij de koepel van pensioenfondsen te overtuigen om minder kosten te maken, want 1% lagere kosten leidt tot 30% meer pensioen!

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in ieder geval niet afgewacht op de door de werkgevers gewenste bevriezing van de premiehoogte tot 20% en hebben onlangs hun pensioenpremie verhoogd tot 23,4% terwijl hun dekkingsgraad momenteel 109% bedraagt. De pensioensecretaris van het VNO-NCW heeft in ieder geval ingezien dat het decentraal (op CAO-niveau) invaren van de oude rechten wel degelijk nieuwe wettelijke faciliteiten zal vergen. Dat komt door het standpunt van de landsadvocaat die betwijfelt of het juridisch mogelijk is om bestaande rechten onder te brengen in het pensioencontract zoals nu is bedacht door werkgevers en werknemers.

Maar hoe gaat het wetsvoorstel voor een aangepast pensioenstelsel eruit zien? Vermoedelijk een combi-contract met harde en zachte rechten (lees meer ).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)