Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Wordt het ‘sociaal overleg’ ook een ‘sociaal akkoord’? (15 april 2013)

Op 11 april hield het kabinet een ‘sociaal overleg’ met de voormannen van de werkgevers en de werknemers, en de resultaten daarvan werden met tromgeroffel wereldkundig gemaakt. Pas na goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer resp. de Federatieraad van de FNV en het VNO bestuur kan het pas een ‘sociaal akkoord’ worden genoemd, ook wel het Mondriaan-akkoord naar de school waarin het overleg plaatsvond. Voor de sociale partners zal goedkeuring een fluitje van een cent zijn gezien de vele punten die zij hebben binnengehaald, maar de oppositie in het parlement kan het kabinet het nog flink lastig maken vanwege het afzien van ruim 4 miljard aan bezuinigingen voor 2014 en geen nullijn voor de zorg. Want wie betaalt het akkoord van 600 miljoen dan eigenlijk? Er wordt gerekend met een ‘inverdieneffect’ van de verwachte groei van de economie, terwijl de pensioenen dalen en de prijzen en belastingen flink stijgen. Blijkt die groei in augustus tegen te vallen, dan volgen deze bezuinigingen alsnog. Maar hoop doet leven.

Over de volgende punten werden afspraken gemaakt: de WW, het ontslagrecht, de flexarbeid, de arbeidsgehandicapten, een uitbreiding van de overbruggingsregeling AOW-leeftijdsverhoging en de pensioenen. Voor de pensioenen zijn de volgende punten het meest van belang:

- Er is een overbruggingsregeling AOW, die gaat gelden voor personen die op 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT- en prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW leeftijd. Deze regeling wordt verruimd naar deelnemers met een inkomen tot 200% van het wettelijk minimum loon (WML) voor alleenstaanden en 300% WML voor paren. De regeling werkt terug tot 1 januari 2013.

- Vanaf 2015 kan voor het inkomensniveau boven 100.000 euro niet langer belastingvrij) voor een aanvullend pensioen worden gespaard. Dit geldt zowel voor pensioenopbouw in de  tweede pijler (collectief) als de derde pijler (individueel). Het maximale opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt per 2015 verlaagd met 0,4%, hetgeen door vele organisaties zoals de ondernemingsraden van 20 grote bedrijven als onrechtvaardig voor jongeren wordt gezien, evenals door de Stichting Pensioenbehoud (zie bijlage).

- Het kabinet geeft de sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid een alternatief voor of aanvulling op bovenstaande maatregelen uit te werken met een maximaal budgettair beslag oplopend tot structureel 250 miljoen euro. Ten behoeve van deze uitwerking wordt een werkgroep opgestart waarin het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financiën zullen participeren. Bijvoorbeeld wordt gedacht aan collectief netto sparen met een vrijstelling van vermogensrendementsheffing in box 3 en/of het schrappen van de omkeerregel (verschuiving belastingheffing en geen vermogensrendementsheffing).

- De sociale partners pleiten voor een (wettelijk) verplicht invaren van de bestaande pensioenrechten om een splitsing te voorkomen tussen het reële (nieuwe zachte) en het nominale (huidige harde) pensioencontract, waarbij ook voor een andere indexatie kan worden gekozen dan het volgen van de prijsontwikkeling.

- De rekenrente (discontovoet) met de onlangs aangevulde Ultimate Forward Rate (UFR) wordt ter discussie gesteld en het onderzoek wordt opnieuw gestart naar een andere (macrostabiele) discontovoet dus een hogere rekenrente in slechte tijden en een lagere rekenrente in betere tijden. De Stichting Pensioenbehoud en de Tweede Kamer hebben datzelfde verzoek aan de staatssecretaris SZW Klijnma gedaan, maar zij is de aan de Tweede Kamer toegezegde uitbreiding van de taakopdracht van de commissie UFR  niet nagekomen. Nu moet ze wel een goed en breed onderzoek laten uitvoeren op basis van deze afspraken.

- De sociale partners in de Stichting voor de Arbeid pleiten voor een overgangsjaar 2014 waarbij al rekening wordt gehouden met het nieuwe financiële toetsingskader (met vaste premie) om afstempelingen en bijbetalingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het worden de komende maanden weer spannende tijden. We zullen de politiek benaderen met onze verbetervoorstellen samen met andere organisaties voor ouderen zoals de KNVG en NBP. 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 15 april 2013.