Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gepensioneerden mogen gaan meebesturen, eindelijk. (19 maart 2012)

Op 31 januari 2012 was een belangrijke dag voor ouderen toen de Eerste Kamer eindelijk instemde met het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya Blok (KKB)over de verplichte medezeggenschap van gepensioneerden in de besturen van (ook) bedrijfstakpensioenfondsen. Voor stemden de fracties van VVD, CDA, PVV, D66, GL, CU, SGP, PvdD, OSF en 50plus (53 zetels) en tegen de PvdA en SP (22 zetels). De PvdA volgde het afwijzende standpunt van de FNV (en werkgevers) en de SP vond het voorstel niet ver genoeg gaan. De basis voor dit succes was de actieve Nederlandse Bond voor Pensioen-belangen (NBP, voor meer informatie zie www.pensioenbelangen.nl )die in 1968 drie organisaties van gepensioneerden steunde die een eigen vertegenwoordiging in de raad van toezicht van het ABP wilden krijgen. Ondanks de vele inspanningen in de Tweede Kamer werd door overheid, werkgevers en werknemers dit voorstel steeds afgewezen. Maar door de jarenlange inspanningen van het oud-Tweede Kamerlid Erwin Nypels (www.nypels.nl ) kon uiteindelijk een meerderheid worden overtuigd van de redelijkheid van deze wens. Wij mogen de NBP en de heer Nypels zeer dankbaar zijn voor deze wet die uiterlijk op 1 januari 2013 in werking zal treden (zie hierna).

Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen

Intussen had op 31 oktober 2011 heeft minister Kamp het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen (VBP) naar de Raad van State gestuurd. Het advies van de RvS over dit wetsvoorstel is op 25 januari 2012 uitgebracht (zie bijlage ) met enige kritische adviezen. Bij de behandeling van het bovengenoemde initiatiefwetsvoorstel KKB in de Eerste Kamer heeft minister Kamp toegezegd om deze regeling integraal op te nemen in deze nieuwe wet VBP. In dit wetsvoorstel zullen de gepensioneerden zelfs automatisch, dus zonder de raadpleging volgens de initiatiefwet KBB, in het bestuur komen, een verbetering. Het wetsvoorstel is nu aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op 22 maart a.s. houdt de Vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel Wet Versterking bestuur pensioenfondsen zoals ingediend door minister Kamp als integrale regeling. De Stichting Pensioenbehoud heeft haar kritische visie op dit wetsvoorstel VBP aan de commissie medegedeeld in haar brief van 12 maart 2012 (zie bijlage ). En wij zijn tevens uitgenodigd om in de groep “Gepensioneerden” een toelichting te geven, waarin ook de CSO en de NVOG en de ANBO zitten. We houden u op de hoogte van het verloop.

Stijging pensioenvermogen, maar grotere stijging pensioenverplichtingen

RTLZ kopte in een artikel op haar website Pensioenfondsen verdienen 45 miljard euro aan lage rente. Volgens hun berekeningen zou het pensioenvermogen momenteel 875 miljard euro bedragen bij een rekenrente van 2,74%. Volgens DNB blijkt op 31 december 2011 het totale pensioenvermogen 871 miljard euro te zijn. Zonder aanpassing door DNB van de methode voor berekening van de rekenrente (3-maands in plaats van maand) zouden de fondsen hebben moeten rekenen met slechts 2,54% rendement. Deze rekenrente daalde in januari 2012 zelfs tot 2,35%.

Nu afstempelen oftewel korten van onze pensioenen dreigt in 2013 is het goed dat de motie van de Tweede Kamerleden Schouten (CU) en Vermeij (PvdA) is aangenomen (zie bijlage ) met steun van de SP, PvdD, PvdA, D’66, CU en CDA. Daarbij stemden de VVD en PVV tegen de motie! Deze motie vraagt aan minister Kamp “om actief het gesprek aan te gaan met de pensioenfondsen om te komen tot de afspraak dat indien er gekort moet worden op de pensioenuitkeringen, bij meevallende resultaten de pensioenuitkeringen ook worden verhoogd.” Het is in ieder geval een verbetering waarin de Tweede Kamer zich kon vinden. Maar het zou beter zijn geweest indien de Tweede Kamer minister Kamp had opgedragen om de Pensioenwet te wijzigen in bovengenoemde zin. Bijstempelen zou verplicht moeten worden na afstempelen alvorens te kunnen indexeren, vinden wij.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 maart 2012.