Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

27 februari 2011

De afgelopen week was de Tweede Kamer op reces en dus geen nieuws te melden op dat gebied. Op 11 maart a.s. is het gesprek met mw Koser Kaya van D’66.

Soms wordt de vraag gesteld waarom niet alle pensioenen bij pensioenverzekeraars zijn ondergebracht (nu circa 15%) in plaats van bij pensioenfondsen (nu circa 85%), omdat verzekeraars volgens de Wet financieel toezicht niet mogen korten op pensioenen en pensioenfondsen in noodgeval wel volgens de Pensioenwet.

Het artikel Pensioenfonds in de uitverkoop (lees meer) verklaart dat verschil vanwege de (veel) hogere kosten van pensioenverzekeraars en hun winstoogmerk, terwijl pensioenfondsen gemiddeld nog geen 0,4% kosten hebben te betalen uit het hun premies en rendement (zijn eigenlijk een soort verplichte “Onderlinge”). Maar voor kleine pensioenfondsen zijn in de huidige tijd de kosten relatief (te) hoog en valt er moeilijk te voldoen aan de strenge toezichteisen. Daarom dragen sommige kleine pensioenfondsen steeds meer hun activiteiten over aan verzekeraars of andere grotere pensioenfondsen.

Maar het is de vraag hoe zou ons nieuwe pensioenstelsel er kunnen uitzien. De heer mr Theo Gommer en ADP Nederland hebben in september 2010 een “White paper” opgesteld met de titel Pensioen nieuwe stijl voor de toekomstige arbeidsmarkt (te lezen resp. downloaden van de website www.akkermans.nl onder de kop “Ondernemingen”). De hoofdconclusie is dat we van een Defined Benefit regeling gaan met een meer of minder ‘gegarandeerde’ uitkomst naar een Defined Contribution regeling waarbij uitsluitend de input bepalend is.  En daarmee komen alle risico’s voor de hoogte van de pensioenuitkering bij de deelnemer te liggen en moet de deelnemer ook alle keuzes zelf maken.

Opvallend is ook dat het niet-onderbouwde standpunt van de werkgevers klakkeloos wordt overgenomen dat “Werkgevers hebben hun deel van de pensioenpremie de afgelopen jaren zien oplopen naar circa 15% van de loonsom (komt overeen met  20% pensioenpremie over de pensioengrondslag). In het verleden is echter vele jaren een hogere premie is betaald, maar helaas ook een aantal jaren te lage niet-kostendekkende premies met alle gevolgen voor de huidige lage dekkingsgraad van de fondsen zoals uitgelegd door Zembla en KRO-reporter.

Over hoe om te gaan met de bestaande vaste pensioenrechten wordt met geen woord in dit rapport vermeld, dus we moeten maar afwachten waar de sociale partners mee komen en de reactie van de politiek.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae