Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

26 juni 2011

De afgelopen week stonden in het teken van de interne verdeeldheid van de Vakcentrale FNV. FNV Bondgenoten is als grootste aangesloten vakbond die bleek zich niet te kunnen vinden in het pensioenontwerpakkoord, omdat er teveel beleggingsrisico’s bij de deelnemers komt te liggen en de werkgevers zich willen onttrekken van hun huidige plicht om een te lage dekkingsgraad te helpen oplossen met een hogere pensioenpremie. Deze zou worden gestabiliseerd een vast percentage (20% van de pensioengrondslag), terwijl de kostendekkende premie in het verleden en nu hoger ligt. O.a. de Abvakabo FNV zegt nu ook “Nee, tenzij”. 

Het pensioenontwerpakkoord kent de volgende mogelijkheden. Uitgangspunt voor iedereen een nieuw pensioencontract waarbij het pensioenfondsbestuur moet kiezen in welke mate de pensioentoezeggingen “hard” zullen zijn. Dat kan variëren van geheel “zacht”, dus de hoogte van het pensioen wordt volledig afhankelijk van de beleggingsresultaten van het fonds tot geheel “hard” met de huidige zekerheidsmaatstaf van 97,5% en alles daar tussenin. De onderhandelingspartijen willen graag dat de huidige “harde” opgebouwde pensioenrechten dan collectief
worden omgezet in “zachte” rechten. Maar gezien het juridische advies van de landsadvocaat zou dat niet onvrijwillig en collectief kunnen. Als dat advies wordt gevolgd, dan heeft minister Kamp een alternatief c.q. truc bedacht. Er komen twee pensioenstelsels naast elkaar n.l. het bestaande stelsel blijft gehandhaafd met (nog) zwaardere eisen voor het Financieel Toetsingskader (FTK) om dit stelsel onaantrekkelijk te maken qua kans op niet indexeren en nominale kortingen, en een nieuw stelsel met uitsluitend “zachte” rechten zonder buffers en FTK. Men zou dan individueel kunnen kiezen. Waar blijft de solidariteit in ons pensioenland dan?

Maar in een peiling van EenVandaag op TV bleek afgelopen donderdag en vrijdag dat zeven op de tien FNV-leden tegen het pensioenontwerpakkoord is zoals het er nu ligt. Maar de FNV maken ook zorgen over de negatieve inkomenseffecten die mensen die met vroegpensioen gaan, hebben tot aan de nieuwe officiële AOW-leeftijd (de pensioenleeftijd bij de aanvullende pensioen zal even hoog worden). Die zorg bleek terecht te zijn en nu wacht de vakcentrale op aanvullende voorstellen van minister Kamp om deze negatieve effecten “deels weg te poetsen”. Maar ook de pensioenfondsbestuurders e.d. wezen in grote meerderheid het voorgestelde gebruik af om het rendement op de beleggingen te gebruiken als rekenvoet voor de verplichtingen zoals is aangetoond in het rapport van Prof. Dr Th. Kocken.

Maar ook het CPB waarschuwt in haar rapport van afgelopen vrijdag dat in het nieuwe stelsel meer dan in het oude stelsel het risico bestaat dat de rekening vooruit wordt geschoven en jongeren het kind van de rekening zullen zijn. Pensioenfondsen zouden de verplichtingen kunnen onderschatten, er zouden te weinig buffers kunnen worden opgebouwd en de prikkel om risico’s te nemen met beleggen zou te groot kunnen worden. Zoals Menno Tamminga in de NRC van 25 juni j.l. aantoont zijn buffers echt nodig en daarin heeft FNV Bondgenoten volgens hem gelijk. Het CPB constateert nog veel open einden in het pensioenontwerpakkoord. Als bestuur zijn wij hard aan het werk om een voorstel te maken voor een aangepast pensioenstelsel. De jongeren worden steeds ouder en de vergrijzing neemt toe. Maar niet ten koste van de opgebouwde pensioenrechten; nieuwe rechten krijgen een andere vorm.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week
Uw voorzitter Erik Daae