Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer (26 maart 2012)

Er is in oktober 2010 een onderzoek naar de pensioenstelsels in 20 ontwikkelde landen gedaan door het Center for Strategic & International Studies (CSIS):  http://gapindex.csis.org/home.html . Deze Global Aging Preparedness Index oftewel GAP Index geeft een verontrustend beeld van ons pensioenstelsel voor de periode 2007 tot 2050. Bij de Fiscal Sustainability Index (fiscale houdbaarheid) kwam Nederland uit op de 19e plaats. Maar bij de Income Adequacy Index (inkomenstoereikendheid)  kwam Nederland op de eerste plaats. De GAP Index Reform Strategy Guide vermeldt als verbeteradviezen voor Nederland een hoge prioriteit voor vermindering van de groei in kosten voor de gezondheidszorg evenals prioriteit voor verlaging van publieke uitgaven, verlenging van aantal arbeidsjaren e.d. De problemen zitten dus in de AOW en niet in de pensioenen van de tweede pijler. En dat moeten we ook zo houden (zie ons verbetervoorstel op de website).

Rondetafelgesprek met Commissie SZW van Tweede Kamer 

Op 22 maart j.l. hield de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafel-gesprek over het wetsvoorstel van minister Kamp Versterking bestuur pensioenfondsen met diverse organisaties en deskundigen (zie bijlage). De Stichting Pensioenbehoud was uitgenodigd bij de groep Organisaties voor Gepensioneerden naar aanleiding van haar commentaar van 12 maart 2012 (zie vorige nieuwsbrief). Na ons had de VNO-NCW spreker Ab Fraterman, gesteund door de FNV vice-voorzitter Peter Gortzak, grote kritiek op het voorstel. Zij vonden dat vanwege het minder aantal zetels voor de werkgever in het paritaire bestuur bij de voorgestelde premiestabilisatie de sociale partners niet “adequaat” zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Er werd zelfs gesteld dat bij het doorgaan van het voorstel het risico bestaat dat cao-partijen hun handen aftrekken van de arbeidsvoorwaarde pensioen.  Want “de macht van de sociale partners wordt verder ingeperkt”, aldus het IPN. Het werd expliciet ontkend dat hier sprake was van chantage, maar wat was het dan? Als een werkgever een pensioenregeling vaststelt, dan kan een andere organisatie deze regeling toch uitvoeren conform de gemaakte afspraken? Geen verantwoordelijkheid willen voor het pensioen en wel zeggenschap? De Pensioen Federatie heeft ook een verslag gemaakt (zie bijlage ).         

CBS onderzoek naar AOW en pensioen

Het CBS heeft haar onderzoek over pensioenen over 2010 gepubliceerd (zie bijlage ). Daarin wordt vastgesteld dat vrijwel iedereen in Nederland aanvullende inkomsten heeft boven de AOW. Bij ruim 9% van de huishoudens was dat inkomen wel minder dan € 250,- per maand (<€ 3.000,- p.j.). Aan de andere kant hadden ruim de helft van de 65+ huishoudens aanvullende inkomsten van € 1.000,- p.m. of meer (>€ 12.000,- p.j.).  De alleenstaande 65+ vrouwen waren het slechtste af.  Bij alle huishoudens bedraagt de AOW gemiddeld bijna 40% van het bruto inkomen en het aanvullend pensioen 35%. Opvallend is het overig aanvullend inkomen (huur- en zorgtoeslag e.d.) van ruim 20%, terwijl de inkomsten uit vermogen (spaargeld) slechts 6% bedroeg. Het belang van een goed en zeker aanvullend pensioen is dus nog steeds groot om armoede bij ouderen te voorkomen.      

Risicovrije swaprente als discontovoet voor FTK 1 én 2

Op een pensioengres afgelopen week heeft Maarten Camps, Directeur-Generaal Werk van het ministerie van SZW verklaard dat in de in april uit te brengen hoofdlijnennotitie van minister Kamp de risicovrije swaprente zal worden gebruikt in zowel het bestaande Financieel Toetsingskader (FTK1) als het nieuwe van het pensioenakkoord met voorwaardelijk pensioen (FTK2). En dat de buffereisen uit het huidige FTK1 ‘waarschijnlijk’ met 5% zullen worden verhoogd. Dat betekent meteen een forse daling van de dekkingsgraad. Ook wordt gedacht aan de ‘ultimate forward rate’  als discontovoet (rekenrente). Tevens stelde Camps dat “de overheid geen enkele deelnemer zal dwingen om zijn oude pensioenrechten te laten opgaan in een nieuw pensioencontract. Een dergelijke beslissing is aan de sociale partners en dat niet-overgedragen pensioenrechten in een apart pensioenfonds zullen blijven”.  Dat is onacceptabel vanwege de breuk met de solidariteit tussen generaties.          

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 26 maart 2012.