Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Pensioen behouden wordt in 2012 nog belangrijker (2 jan. 2012)

Veel ingrijpender dan de AOW zijn de wijzigingen in het pensioenstelsel, schrijft mr Herman Bouter in het blad FiscAlert van december 2011. “Men wil nu de pensioenfondsen de indexatie van het pensioen laten toezeggen en dat verwerken in het pensioenoverzicht. Dat dit een sigaar uit eigen doos is, laat het volgende voorbeeld zien:
Stel, u heeft uitzicht op een pensioen van € 20.000 per jaar dat na pensioendatum volgens de statistieken 20 jaar zou moeten uitkeren. Als we dat omrekenen naar een geïndexeerde uitkering, dan bedraagt het pensioen circa € 16.000 per jaar. Deze pensioenuitkering stijgt jaarlijks met 2,5% indexatie en dat is circa € 400 in het eerste jaar. Vervolgens duurt het in dit rekenvoorbeeld circa 10 jaar voordat de geïndexeerde pensioenuitkering in de buurt van de oorspronkelijke nominale (niet geïndexeerde) pensioenuitkering komt.” Deze consequentie voor ons pensioen is bij velen nog niet bekend. Dat zou voor de bestaande pensioenen een enorme afwaardering betekenen. En dan is het nog maar de vraag of de toegezegde indexeringen voor gestegen prijzen inderdaad wel (volledig) zullen plaatsvinden. Dit is een van de redenen waarom de Stichting Pensioenbehoud het pensioenakkoord afwijst en zelf met een veel beter voorstel voor een aangepast pensioenstelsel is gekomen (zie onze website). Wij zijn geen voorstander om de bestaande Defined Benefits uitkeringsregeling om te bouwen tot een Defined Contributions beleggingsregeling, maar om het bestaande stelsel waar nodig aan te passen.

Ontbreken compensatie werkgevers
Bovendien stellen de werkgevers geen compensatie tegenover het overdragen aan de werknemers van de beleggingsrisico’s, de hogere levensverwachting en het risico van verandering van de rente. En daarbovenop willen zij dat de huidige premie wordt bevroren. In het ESB artikel De waarde van het werkgeversrisico in collectieve pensioenen van 23 januari 2009 van de hoogleraren Kocken en Ponds en APG manager Hoevenaars wordt uitgerekend welke compensatie voor de bestaande en nog op te bouwen pensioenrechten redelijk zou zijn. Bij een dekkingsgraad van 130% zou de compensatie circa 11% van de nominale verplichtingen zijn, maar bij de nu veel voorkomende dekkingsgraad van 90% stijgt dat compensatie percentage naar 30%. Maar dat bieden de werkgevers niet aan!
Daarom is het wel aardig om het artikel Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen? van Prof. Goudswaard te lezen zoals is gepubliceerd op de website van AEConsultancy (zie bijlage). Geen van de bovenstaande punten komen daarin aan de orde, dus dat wordt wachten op de resultaten van de door minister Kamp ingestelde commissie over de (on)mogelijkheden van het ‘invaren’ van de bestaande pensioenen in het nieuwe pensioencontract, vermoedelijk eind februari 2012.

Wijziging in methode discontovoet?
De Volkskrant heeft op 28 december j.l. een tabel gepubliceerd met de huidige slechte dekkingsgraad van de 50 grootste pensioenfondsen. Dat stemt treurig, al wordt de oorzaak veelal gezocht in de wijze van berekening van de discontovoet of rekenrente voor de verplichtingen zoals door APG-baas Sluimers in het F.D. van 17 december j.l. Nu heeft minister Kamp een opening voor wijziging van de huidige rekenrente aangegeven in de laatste alinea van zijn brief aan de Abvakabo FNV van 19 december j.l (zie bijlage ). De vakbond stelt zelf op haar website daarover dat “Ook de overheid erkent dit nu en wil in de zomer van 2012 kiezen voor een nieuwe waarderingsmethodiek om de dekkingsgraden te berekenen” (zie bijlage ). Dat zou het korten van de pensioenen in 2013 kunnen doen voorkomen. En daarvoor spant het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud zich in en wenst u allen een voorspoedig 2012.
Deze nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud is gepubliceerd op 2 januari 2012.