Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

21 november 2010

Er is de afgelopen weken veel gebeurd op pensioengebied. Eerst de verheugende ontwikkeling van de rekenrente waartegen de pensioenverplichtingen moeten worden berekend. Deze rente is aan het stijgen zoals gemeld in de rubriek “Berichtgeving over pensioenen” op de website in het artikel Stijging rente net op tijd voor pensioenfondsen van 20 november j.l  door B. Zevenbergen. Maar de discussie welke rekenrente moet worden gebruikt, is nog lang niet uitgewoed. De OESO heeft een goede aanbeveling aan Nederland voor een betere rekenrente gedaan in het rapport OECD Economic Surveys: Netherlands, June 2010 (pagina 5-7), waarbij ook de hersteltermijn voor pensioenfondsen dient langer te worden. Ook de hoogleraar Beetsma schrijft in zijn artikel Andere rentecurve nodig bij beoordeling fondsen in Me Judice van 3 november j.l.

Verder heeft minister Kamp de Europese Commissie laten weten, dat pensioenen een nationale aangelegenheid is en hij gelukkig geen Europese bemoeienis wil.

 

 Maar daar tegenover meldt de Telegraaf op 6 augustus j.l. dat Deel werkgevers wil niet langer betalen voor gegarandeerd pensioen. Die onverantwoordelijke houding van de werkgevers leidt tot variabele en dus onzekere pensioenen, waarbij het jaarlijkse beleggingsrisico voor rekening en risico van de werknemer en de gepensioneerde komt. De Telegraaf schrijft dat op 12 november j.l. heel duidelijk in Pensioen voor iedereen onzeker. Na verlies van de welvaartsvaste pensioenen met verplichte indexatie en de overgang van eindloon naar middelloon als basis van het pensioen, willen de werkgevers nu zelfs niet meer zorgen voor een behoorlijke arbeidsvoorwaarde als een gegarandeerd pensioen en over vrijwillige indexatie maar helemaal te zwijgen. Die missen we al jaren.

 En pensioenadvocaat  Theo Gommer schrijft in Pensioendeal  in het F.D. van 17 november j.l. dat te betwijfelen valt of de jongere wel wil tekenen voor een dergelijk onzeker pensioen met onbekende hoogte en ingangsdatum. En ook econoom Bernard van Praag schrijft in Ons pensioenstelsel wordt uitgekleed in de Volkskrant van 31 mei j.l. over onze riskante toekomst betreffende onze pensioenen. Hij schrijft  in Herstructureer pensioen en arbeidsmarkt in het F.D. van 19 juni j.l. dat er oplossingen zijn die tevens recht doen aan de verworven rechten van gepensioneerden. En hij schrijft in zijn column Meer van hetzelfde in de ESB van 12 november j.l. ‘dat het zogenaamde pensioenakkoord helemaal niet in het belang is van de werknemers’.  Volgens de econoom Sweder van Wijnbergen in zijn artikel Pensioenakkoord deugt niet van 3 november j.l. is het enige grote pijnpunt bij de pensioenen de vergrijzing, terwijl met het afwentelen van de beleggingsrisico’s op de deelnemer de kracht van het Nederlandse pensioenstelsel om zeep wordt geholpen.

 Ook de oud-hoogleraar Kees de Lange onderschrijft deze mening in zijn artikel Pensioenakkoord is niet sociaal in Pensioenvisie van 17 augustus j.l. En in het artikel Kunnen de Staat of ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor grepen in de pensioenkas? door oud-hoogleraar privaatrecht H.C.F. Schoordijk gepubliceerd in het Nederlands Juristen Blad van dit jaar wijst hij erop dat de snode pensioenplannen van de sociale partners en de overheid wel eens in strijd met het recht zouden kunnen zijn en er dan aansprakelijkheid voor de schade ontstaat.

 Het gehele pensioenakkoord is dus op zijn minst discutabel zo niet onrechtmatig en het blijft voor sommigen een spel zoals in het artikel Pensioenakkoord schaakspel van Jarco de Swart in de Telegraaf van 20 november j.l. beschrijft. Maar daarom moet er nu actie gepleegd worden om de schaakspelers te overtuigen af te zien van hun snode plannen. De volgende week meer hierover.