1

In de nieuwsbrief van 1 juli heeft u kunnen lezen dat op die dag eindelijk de Wet van 23 april 2012 tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de zeggenschap in pensioenfondsbesturen in werking is getreden. Deze ‘initiatiefwet KKB’ is genoemd naar de indieners Koser Kaya (D66) en Blok (VVD) en dient op 1 juli 2014 geheel ingevoerd te zijn. Daarmee wordt het mogelijk voor gepensioneerden om zonder beperkingen in aantal deel te gaan uitmaken van de fondsbesturen. Op 7 augustus is echter het wetsvoorstel van staatssecretaris SZW Klijnsma Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) door de Eerste Kamer aangenomen en deze wet zal gefaseerd in werking getreden.  Daarin zijn echter wel beperkingen opgenomen voor het maximaal aantal gepensioneerden in het fondsbestuur. Een echte discriminatie ten opzichte van de werkenden naar onze mening en volgens ons in strijd met de Europese richtlijn 2000/78/EG die elke discriminatie bij de arbeid verbiedt. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, maar staatssecretaris Klijnsma meent dat deze Europese richtlijn hier niet van toepassing is. 

Daarom heeft de Stichting Pensioenbehoud een advies daarover gevraagd aan de in Europees pensioenrecht gespecialiseerde advocaat mr. dr. Hans van Meerten van het kantoor Clifford Chance te Amsterdam (zie bijlage). Hij concludeert dat de Wvbp op het punt van de maximering van het percentage gepensioneerden in het fondsbestuur tot 25% resp. 50% “waarschijnlijk” in strijd is met  deze Europese richtlijn. Gesteund door dit advies heeft op 17 augustus het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud besloten om een klacht hierover bij de Europese Commissie te Brussel in te dienen om te trachten een eind te maken aan deze discriminatie van gepensioneerden in de fondsbesturen.De klacht is ontvangen en we wachten nu op de inhoudelijke reactie van de Europese Commissie.    Wij komen op voor de medezeggenschap van gepensioneerden in fondsbesturen en we laten ons niet de kaas van het brood eten.

Internet consultatie over Wet invoering reële ambitieovereenkomst
Staatssecretaris Klijnsma heeft haar voorstel over de invoering van de reële ambitieovereenkomst via een consulatie op internet (http://www.internetconsultatie.nl/ambitieovereenkomst) kenbaar gemaakt. Iedereen kon daar zijn mening geven en de ingezonden 109 standpunten zijn nog steeds op de website van SZW te lezen. Ook de Stichting Pensioenbehoud heeft haar mening gegeven (zie bijlage). Wij wijzen het ‘reële’ pensioencontract ten sterkste af zoals ook vele andere commentaren dat doen. Onze wens is één gewijzigd ‘nominaal’ pensioencontract. Want de aan iedereen opgedrongen ‘reële ambitieovereenkomst’ van Klijnsma is eigenlijk een inspanningsverplichting in de  vorm van een ‘beschikbare premieregeling’ (Defined Contribution of DC-regeling) waarvan het jaarlijkse pensioenbedrag niet vast ligt en onvoorspelbaar is. En de bestaande pensioenrechten zouden dan daarin moeten worden omgezet! Dat zou meteen leiden tot een verwachte verlaging van de dekkingsgraad met gemiddeld 30% en daardoor een enorme korting op de pensioenen.  Het zou ook het einde betekenen van het ‘nominale’ pensioencontract als huidige resultaatsverplichting voor een afgesproken pensioenbedrag aangevuld met een voorwaardelijke indexatie, maar wel met de huidige overmachtsclausule voor het korten. Kortom, niet doen die reële overeenkomst. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om één nieuw nominaal pensioencontract te realiseren en de laatste nieuwsbrief van de KNVG geeft daarover een aardig beeld (zie bijlage).

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 9 september 2013.   

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)