Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Netspar geeft politiek advies hoe verder met pensioenstelsel (28 okt. 2013)

De werkorganisatie Network for Studies on Pensions and Retirement (Netspar) waaraan o.a. de Universiteit Tilburg deel neemt, wordt flink gesubsidieerd door o.a. de overheid. De daaraan verbonden hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman hebben hun voorstellen op het consultatievoorstel voor het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) verder uitgewerkt (Zie externe link). Zij stellen zes opties voor die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan gebruiken bij de uitwerking van het definitieve wetsvoorstel voor een aangepast nominaal pensioen, dus ons huidige pensioencontract met aanpassingen als tussenvariant. Zoals eerder bericht is het voorgestelde tweede reële pensioencontract in de prullenbak verdwenen. Bovenberg en Nijman stellen het volgende voor los van andere fundamentele aanpassingen zoals van de doorsneepremie:

  1. Kies voor een staffel in plaats van het aanpassingsmechanisme voor financiële schokken om de complexiteit te verkleinen.
  2. Kies voor symmetrische contracten waarin zowel de meevallers als de tegenvallers op dezelfde wijze worden verwerkt om conflicten tussen jong en oud te voorkomen.
  3. Beperk de rentegevoeligheid van de toe- en afslagen door deze te ontkoppelen van de nominale dekkingsgraad.
  4. Maak ook het risico van de deelnemer duurzaam en toekomstbestendig door bij de regels om te mogen indexeren ook rekening te houden met de risico's dat indexeren uitblijft en met de risico's op kortingen. Hoe grijzer het fonds, des te groter het risico voor jongere deelnemers in het fonds.
  5. Bevorder de transparantie over de economische waarde van de pensioentoezegging die eenvoudig is vast te stellen bij symmetrische contracten en dat leidt tot meer vertrouwen omdat er geen afhankelijkheid is van veronderstellingen.
  6. Kies voor een andere wijze van premiestabiliteit door gebruik te maken van de gemiddelde rente in de afgelopen tien jaar. Dit stabiliseert de premie, maar dat kan ook door te kiezen voor variabele opbouw of een vast verwacht rendement te nemen bij het vaststellen van de premie.

Pensioenfederatie publiceert nieuwste dekkingsgraden
De Pensioenfederatie heeft recent de dekkingsgraden van de honderd grootste pensioen-fondsen gepubliceerd (zie bijlage) met de volgende toelichting:

“Aan het einde van het derde kwartaal van 2013 zijn de dekkingsgraden van de honderd grootste pensioenfondsen gestegen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Over het eerste kwartaal was in grote lijnen nog sprake van een positieve ontwikkeling, waarna de dekkingsgraden in het tweede kwartaal daalden.

De ontwikkeling op de financiële markten is zodanig dat nog geen sprake is van een stabiele situatie. Bepalend is de ontwikkeling van de rente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Pensioenfondsen moeten daarvoor rekenen met een driemaandsgemiddelde van de rente. Die rente is in het afgelopen kwartaal gestegen en dat had een positief effect op de dekkingsgraden. Het is de vraag of deze ontwikkeling in het laatste kwartaal van 2013 zal doorzetten.” Laten we hopen géén kortingen in 2014!

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 28 oktober 2013.