Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

19 juni 2011

Onlangs zijn de sociale partners Federatie FNV en VNO-NCW in de Stichting van de Arbeid (STAR) op 4 juni j.l. een Pensioenakkoord over de aanvullende pensioenen bij pensioenfondsen overeengekomen (dat akkoord geldt - nog - niet voor verzekerde pensioenen). En minister Kamp heeft weer met de STAR een Sociaal Akkoord gesloten op 10 juni j.l. (een echt één-tweetje, want de ambtenaren van Kamp hebben bij de STAR onderhandelingen gewoon mee onderhandeld). Daarin werd naast de afspraak over een nieuw pensioencontract voor de aanvullende pensioenen (pijler 2) o.a. ook de verhoging van de AOW-leeftijd overeengekomen, want de AOW valt onder minister Kamp (pijler 1). De FNV Bondgenoten en sommige andere bonden wijzen deze afspraken echter af wegens te weinig zekerheid voor de deelnemer. De afspraken moeten nu in wetsvoorstellen voor wijziging van de Pensioenwet worden omgezet en naar de Tweede Kamer zullen worden gestuurd ter goedkeuring (voor de AOW reeds gedaan). Zijn plan van aanpak Overleg van kabinet met Stichting van de Arbeid van 10 juni 2011 heeft minister Kamp naar de Tweede Kamer gestuurd (lees meer ) met later een brief Proces uitwerking Pensioenakkoord 10 juni 2011 van 14 juni 2011 (lees meer ).

In deze brieven wordt over de reeds opgebouwde rechten vermeld dat er eerst een onderzoek zal worden uitgevoerd “naar de mogelijkheden om op het niveau van het pensioenfonds (collectief) een nieuw pensioencontract in te voeren voor reeds opgebouwde en nieuwe pensioenaanspraken.“ Maar volgens persberichten heeft de landsadvocaat al eerder aan minister Kamp de grote juridische bezwaren hiervoor naar voren gebracht (in strijd met de dan te verliezen zekerheden uit de huidige Pensioenwet evenals met het eigendomsrecht volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens). Welke truc wil minister Kamp nu weer proberen uit te halen om onze bestaande rechten aan te tasten? De NVOG heeft met zijn Stichting PensioenFatsoen zich al voorbereid voor een mogelijk harde juridische strijd voor het behoud van de opgebouwde rechten door het inhuren van de topadvocaat Lemstra.

En daarnaast zal een onderzoek worden uitgevoerd “naar de mogelijkheden om deelnemers bij de overgang naar een nieuw contract een individuele keuze te geven voor het onderbrengen van hun reeds opgebouwde pensioenrechten in een nieuw pensioencontract.” Daarbij zullen dan ook twee nieuwe Financieel Toetsingskaders (FTK) worden opgesteld die door de Nederlandse Bank worden gebruikt bij hun dwingende toezicht. Dat is voor het nieuwe pensioencontract (vrijwel) zonder zekerheden (FTK1) en voor het bestaande contract met de huidige 97,5% zekerheidsmaatstaf (FTK2) waarbij afstempelen van pensioenrechten als laatste redmiddel maximaal eens in de 40 jaar mag voorkomen. Maar minister Kamp wil de eisen daarvoor extra gaan verzwaren en daarmee onaantrekkelijk te maken voor de deelnemer door een lagere kans op indexatie. Maar deze splitsing van ons pensioenstelsel betekent wel het einde van de solidariteit, maar daar moeten wij ons niet bij neerleggen. U hoort daar spoedig meer over.

Een beschrijving van de aanloop naar dit slechte Pensioenakkoord heeft de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen in haar artikel Het toverstokje van Agnes Jongerius van 2 juni 2011 in Pensioenbelangen gepubliceerd (lees meer).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week
Uw voorzitter Erik Daae