Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe Nederland internationaal afwijkt met de rekenregels voor pensioenen (20 apr. 2015)

Op 4 maart heeft De Actuaris een artikel gepubliceerd dat is geschreven door de actuarissen René van der Meer en Rajish Sagoenie met de uitkomst van een onderzoek in andere landen naar de ook bij ons gebruikelijke Defined Benefit pensioenregelingen voor het ouderdomspensioen en dan in het bijzonder naar de rekenrente die moet worden gehanteerd voor de berekening van de pensioenverplichtingen van een pensioenfonds

Daarvoor hebben zij een voorbeeld Nederlands pensioenfonds genomen met een gemiddelde verdeling in actieven, slapers en gepensioneerden met een meerderheid van mannen van gemiddeld 48 jaar.

Volgens hun berekeningen is de dekkingsgraad van dit voorbeeld pensioenfonds:

20-4-2015-blog

In het artikel wordt dan ook geconcludeerd “In het (n)FTK worden (kunstmatig) maatregelen genomen om de volatiliteit in de premie en voorzieningen (en dus dekkingsgraad) te beperken. Het rigide toepassen van ‘one size fits all’ in Nederland kan leiden tot ongewenste situaties (zoals bijvoorbeeld korten van opgebouwde rechten). Hoewel duidelijk is dat de juiste rentecurve niet bestaat (onderstrepingen ED) zou het hanteren van gepast maatwerk – zoals in enkele andere landen wordt gedaan – welkom zijn in Nederland.”

Het is dus duidelijk dat de bepaling van een reeële waarde van de pensioenverplichtingen voor pensioenfondsen vele mogelijkheden kent. Waarom zou de door onze wetgever gekozen methode de enige goede methode moeten zijn die door DNB met kracht is geadviseerd? Tenminste zou twijfel hier op zijn plaats zijn, maar beter is het om alsnog de huidige regels voor de rekenrente pensioenfondsen aan te passen. Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 9 maart wilde dit kabinet dat niet omdat zij als werkgever ruim € 2 miljard aan te betalen herstelpremie voor het ABP zelf wilden houden om een begrotings-gat te dichten en daarmee de gehele pensioensector opzadelde met deze veel te strenge en dus onjuiste rekenregels. Dus verboden détournement de pouvoir, art. 3:3 Awb.

De ABP nieuwsbrief van 17 april meldt dan ook “De beleidsdekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2015 gedaald naar 102,6%. Dit is een daling van 2,6%-punt ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kunnen we de pensioenen in 2016 waarschijnlijk niet indexeren. Voorzitter Corien Wortmann-Kool: 'Gelukkig hoeven we de pensioenen volgend jaar, naar huidige inzichten, ook niet te verlagen.' Maar dat zou best kunnen gebeuren.

Volgens sommige pensioenwetenschappers kan deze laatste wetswijziging die leidt tot een aantasting van een bestaand eigendomsrecht op pensioen, wel eens in strijd zijn met artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het wachten is op een procedure hierover door de KNVG, NVOG, ANBO, vakbond of gepensioneerden.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 april 2015.