Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe het staat met ons vertrouwen in pensioenfondsen (1 sept. 2014)

De Nederlandsche Bank kopte de afgelopen maand met grote letters dat ‘Het vertrouwen van het publiek in Nederlandse financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar weer licht toegenomen, na een afname het jaar daarvoor. Het vertrouwen blijft wel over de gehele linie onder pre-crisis-niveaus, zo blijkt uit een nieuwe peiling van het DNB Household Survey (DHS) van april.’ Maar als men kijkt naar de onderstaande grafiek, dan is het bedroevend gesteld met ons vertrouwen in de pensioenfondsen en hun besturen.

Figuur 1: Vertrouwen in eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds

blog-1-9-2014

‘Het publieke vertrouwen in het eigen pensioenfonds nam licht toe van 55% in 2012 naar 57% dit jaar. Dit is nog altijd 28 procentpunt lager dan in 2007. Deze score ligt ook beduidend lager dan de scores voor banken en verzekeraars. Het relatief lage vertrouwen in de pensioensector houdt mogelijk verband met de kortingen op pensioenaanspraken, de aanhoudende discussie over de toekomst van het pensioenstelsel en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.’ aldus de Nederlandsche Bank. Volgens ons is de belangrijkste oorzaak echter het niet nakomen van de toegezegde pensioenen. En dat terwijl altijd door de pensioenfondsen en de overheid is gesteld dat ons (nominale) pensioen ‘zeker en vast’ was. En dat de indexatie van het pensioen in de praktijk wel altijd zou worden verleend.
Overheid komt met voorstellen die het nog erger maken

Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de rekenregels voor pensioenfondsen nog zwaarder te maken, het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK) en dat in de huidige crisistijd met (te) lage dekkingsgraden. Dan moeten er o.a. nog grotere buffers worden aangehouden en kan er pas nog veel later worden geïndexeerd. Bovendien is de rekenrente abnormaal laag waardoor de pensioenverplichtingen van nu en in de toekomst abnormaal hoog uitvallen, terwijl de pensioenvermogens meer dan 1200 miljard euro bedragen, het hoogte ooit. Dat wordt een ramp voor de huidige gepensioneerden. De Stichting Pensioenbehoud gaat zich inzetten om deze voorstellen gewijzigd te krijgen. Een lastige klus met dit kabinet van inhalige schrapers.
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 1 september 2014.