1

De Nederlandsche Bank kopte de afgelopen maand met grote letters dat ‘Het vertrouwen van het publiek in Nederlandse financiële instellingen is ten opzichte van vorig jaar weer licht toegenomen, na een afname het jaar daarvoor. Het vertrouwen blijft wel over de gehele linie onder pre-crisis-niveaus, zo blijkt uit een nieuwe peiling van het DNB Household Survey (DHS) van april.’ Maar als men kijkt naar de onderstaande grafiek, dan is het bedroevend gesteld met ons vertrouwen in de pensioenfondsen en hun besturen.

Figuur 1: Vertrouwen in eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds

blog-1-9-2014

‘Het publieke vertrouwen in het eigen pensioenfonds nam licht toe van 55% in 2012 naar 57% dit jaar. Dit is nog altijd 28 procentpunt lager dan in 2007. Deze score ligt ook beduidend lager dan de scores voor banken en verzekeraars. Het relatief lage vertrouwen in de pensioensector houdt mogelijk verband met de kortingen op pensioenaanspraken, de aanhoudende discussie over de toekomst van het pensioenstelsel en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.’ aldus de Nederlandsche Bank. Volgens ons is de belangrijkste oorzaak echter het niet nakomen van de toegezegde pensioenen. En dat terwijl altijd door de pensioenfondsen en de overheid is gesteld dat ons (nominale) pensioen ‘zeker en vast’ was. En dat de indexatie van het pensioen in de praktijk wel altijd zou worden verleend.
Overheid komt met voorstellen die het nog erger maken

Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de rekenregels voor pensioenfondsen nog zwaarder te maken, het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK) en dat in de huidige crisistijd met (te) lage dekkingsgraden. Dan moeten er o.a. nog grotere buffers worden aangehouden en kan er pas nog veel later worden geïndexeerd. Bovendien is de rekenrente abnormaal laag waardoor de pensioenverplichtingen van nu en in de toekomst abnormaal hoog uitvallen, terwijl de pensioenvermogens meer dan 1200 miljard euro bedragen, het hoogte ooit. Dat wordt een ramp voor de huidige gepensioneerden. De Stichting Pensioenbehoud gaat zich inzetten om deze voorstellen gewijzigd te krijgen. Een lastige klus met dit kabinet van inhalige schrapers.
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 1 september 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)