1

In een nieuwsbericht van de overheid op 13 september 2013 (zie bijlage) wordt gesteld:

‘Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Het CPB verwacht dat bij ongewijzigd beleid (onderstreping ED) de inkomens- en vermogenspositie van ouderen in 2025 niet wezenlijk zal verschillen van die van de huidige generatie ouderen. Dit ondanks pensioenkortingen en dalende huizenprijzen. De ouderen van de toekomst beschikken namelijk over hogere aanvullende pensioenen dan de huidige gepensioneerden’.

Deze uitspraken zijn gebaseerd op het Interdeparte-mentaal Beleidsonderzoek (IBO) “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties”. Daarin staat dat ‘De koopkrachtstijging van ouderen werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere netto AOW’(pag. 21). Premier Rutte wees bij de Algemene Beschouwingen over de begroting voor 2015 echter onterecht op het verleden bij het aankondigen van nieuwe maatregelen voor de gepensioneerden. Uit de onderstaande berekeningen van het Nibud blijken de negatieve gevolgen.

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015, Berekeningen Prinsjesdag 2014 door Nibud, september 2014:

blog-22-9-2014

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 september 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)