Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Het nieuwe regeerakkoord leidt tot minder koopkrachtverlies (20 nov. 2012)

In het nieuwe regeerakkoord hebben de VVD en PvdA twee onderwerpen aangepast te weten het koopkrachtbeeld en WW / ontslagrecht. Er wordt € 250 miljoen minder uitgegeven aan de infrastructurele projecten en dit geld mag worden aangewend voor een verzachting van de plannen rondom WW en ontslagrecht.

Bij het koopkrachtbeeld is de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. Daarvoor in de plaats wordt de arbeidskorting voor de laagste inkomens verhoogd en voor de hogere inkomens afgebouwd naar nul. Ook de algemene heffingskorting zal inkomensafhankelijker worden gemaakt. De scherpste koopkrachtdalingen aan de bovenkant zijn hiermee uit het inkomensbeeld gehaald, maar er is nog steeds sprake van een forse inkomensnivellering. Onderstaand overzicht op basis van de berekeningen van de MHP (zie bijlage), brengt dat duidelijk in beeld. Het gaat hier om een generiek koopkrachtbeeld voor alle typen huishoudens.

inzet-19-11-2012

Gerealiseerd moet worden, dat dit beeld alleen de generieke effecten geeft (als gevolg van wijzigingen in belastingen, premies en toeslagen). De specifieke effecten op het terrein van wonen (de hogere huren sociale sector en de lagere hypotheekrenteaftrek toptarief), zorg (bijvoorbeeld inkomensafhankelijk eigen risico) en kinderen (bijvoorbeeld afschaffen gratis schoolboeken) zitten hier dus nog niet in verwerkt. Zie daarvoor het bovengenoemde MHP rapport in de bijlage

De conclusie van de MHP is dat er nog steeds fors wordt genivelleerd, zij het in wat mindere mate dan het geval was met de inkomensafhankelijke zorgpremie. De ingrepen in de WW en het ontslagrecht blijven fors. Als doekje voor het bloeden mag € 250 miljoen besteed worden om hier iets aan af te doen. Aan het derde grote pijnpunt, namelijk de beperking van de pensioenopbouw, is niet gesleuteld. Toch zijn de gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensioen hierbij de klos.

Ook het NIBUD heeft nieuwe berekeningen over het regeerakkoord gepresenteerd (zie bijlage). Daarin zijn voor 100 gezinssituaties de gevolgen berekend, waarbij de conclusies hetzelfde zijn. Het Tweede Kamer amendement Nepperus-Groot biedt bij aanname een mogelijkheid om het AOW-gat te dichten. Het pensioenfonds voor de Tandtechniek neemt wel de juiste maatregelen: verhoging pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar op 1 januari 2013, verlaging opbouwpercentage van 2,05% naar 1,9% en het verhogen pensioenpremie van 25,5% naar 27% zoals prof. van Praag sterk bepleit.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 november 2012.