1

In het nieuwe regeerakkoord hebben de VVD en PvdA twee onderwerpen aangepast te weten het koopkrachtbeeld en WW / ontslagrecht. Er wordt € 250 miljoen minder uitgegeven aan de infrastructurele projecten en dit geld mag worden aangewend voor een verzachting van de plannen rondom WW en ontslagrecht.

Bij het koopkrachtbeeld is de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. Daarvoor in de plaats wordt de arbeidskorting voor de laagste inkomens verhoogd en voor de hogere inkomens afgebouwd naar nul. Ook de algemene heffingskorting zal inkomensafhankelijker worden gemaakt. De scherpste koopkrachtdalingen aan de bovenkant zijn hiermee uit het inkomensbeeld gehaald, maar er is nog steeds sprake van een forse inkomensnivellering. Onderstaand overzicht op basis van de berekeningen van de MHP (zie bijlage), brengt dat duidelijk in beeld. Het gaat hier om een generiek koopkrachtbeeld voor alle typen huishoudens.

inzet-19-11-2012

Gerealiseerd moet worden, dat dit beeld alleen de generieke effecten geeft (als gevolg van wijzigingen in belastingen, premies en toeslagen). De specifieke effecten op het terrein van wonen (de hogere huren sociale sector en de lagere hypotheekrenteaftrek toptarief), zorg (bijvoorbeeld inkomensafhankelijk eigen risico) en kinderen (bijvoorbeeld afschaffen gratis schoolboeken) zitten hier dus nog niet in verwerkt. Zie daarvoor het bovengenoemde MHP rapport in de bijlage

De conclusie van de MHP is dat er nog steeds fors wordt genivelleerd, zij het in wat mindere mate dan het geval was met de inkomensafhankelijke zorgpremie. De ingrepen in de WW en het ontslagrecht blijven fors. Als doekje voor het bloeden mag € 250 miljoen besteed worden om hier iets aan af te doen. Aan het derde grote pijnpunt, namelijk de beperking van de pensioenopbouw, is niet gesleuteld. Toch zijn de gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensioen hierbij de klos.

Ook het NIBUD heeft nieuwe berekeningen over het regeerakkoord gepresenteerd (zie bijlage). Daarin zijn voor 100 gezinssituaties de gevolgen berekend, waarbij de conclusies hetzelfde zijn. Het Tweede Kamer amendement Nepperus-Groot biedt bij aanname een mogelijkheid om het AOW-gat te dichten. Het pensioenfonds voor de Tandtechniek neemt wel de juiste maatregelen: verhoging pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar op 1 januari 2013, verlaging opbouwpercentage van 2,05% naar 1,9% en het verhogen pensioenpremie van 25,5% naar 27% zoals prof. van Praag sterk bepleit.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 november 2012.    

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)