Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Het besturen van pensioenfondsen (vervolg) (27 mei 2013)

Het debat in de Tweede Kamer (TK) over het wetsvoorstel versterking bestuur pensioen-fondsen heeft ons als gepensioneerden niet gebracht wat wij ervan mochten verwachten ondanks de vele inspanningen van gepensioneerden. Namelijk het schrappen van de door staatssecretaris Klijnsma voorgestelde maximering tot 25% van het aantal bestuurszetels voor gepensioneerden.  Daardoor ontstaat er een onrechtvaardige achterstelling met de bestuursleden namens werknemers die wel meer dan 25% kunnen krijgen. Dat is onacceptabel voor de Stichting Pensioenbehoud, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP), Centrale van Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) etc.  Terwijl in de in 2012 aangenomen - maar nog niet in werking getreden - wet Koser Kaya Blok (van de VVD!) géén achterstelling van gepensioneerden kent, kan de staatssecretaris die benadeling  nu met steun van de Tweede Kamer fracties van de VVD (!) en PvdA doordrukken. Daarom zullen wij ons nu tot de leden van de Eerste Kamer (EK) richten om te trachten deze achterstelling alsnog uit het wetsvoorstel te krijgen. Want de VVD en PvdA hebben geen meerderheid in de EK.

Dan is wel geruststellend om te lezen in het Financiële Dagblad (FD) van 22 mei dat het Europees Parlement het onwenselijk vindt dat aan pensioenfondsen dezelfde buffereisen worden gesteld als aan verzekeraars.  Want dat had de Europese Commissie voorgesteld en dat voorstel zou door lagere rendementen ook lagere pensioenen geven. Die afwijzing is logisch, want verzekeraars zijn financiële instellingen die onder hun eigen Wet financieel toezicht vallen. Pensioenfondsen leveren geen financiële producten, maar worden beschouwd als een soort sociale zekerheid vanwege de hoge mate van solidariteit met daarom hun eigen Pensioenwet. En volgens het recente proefschrift van Monique van der Poel is ons huidige stelsel ondanks alle voorstellen tot wijziging nog solidair genoeg om de inperking van de marktwerking te rechtvaardigen naar Europees recht, aldus het FD van 23 mei. De Eurocommissaris Barnier komt in het najaar wel met richtlijnen voor meer transparantie en ‘governance’ (bestuur en intern toezicht) bij pensioenfondsen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 27 mei 2013.