Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gemiddelde dekkingsgraad bereikt hoogste stand in drie jaar (23 juni 2014)

De Nederlandsche Bank Statistisch Nieuwsbericht
Datum 20 juni 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen naar 112%. Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 111%. Door deze stijging heeft de dekkingsgraad de hoogste stand bereikt sinds april 2011. De (lichte) toename van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen - wordt met name veroorzaakt door positieve rendementen van pensioenfondsen op aandelen en vastrentende waarden.

De daling van kapitaalmarktrente zorgde ervoor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is gestegen. Ook de ontwikkeling van de aandelenkoersen (tabel 3.1) is gunstig geweest voor de dekkingsgraad. De AEX steeg tussen eind maart en eind mei met 1,0% en de MSCI-World Index met 2,4%. Aan de andere kant is de rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling (tabel 1.3) gedaald, wat een toename van de technische voorzieningen tot gevolg had. Per saldo hebben al deze ontwikkelingen geleid tot een stijging van de dekkingsgraad in mei met één procentpunt.  
Van de 275 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind mei 2014 11 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit betekent overigens niet per definitie dat deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Per ultimo mei waren er ongeveer 425.000 actieve deelnemers en 200.000 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In het kader van de overgang naar een nieuw FTK is in 2012 afgesproken dat fondsen die opnieuw in een tekortsituatie geraken, dit in principe mee kunnen nemen in hun beleid bij de start van het nieuwe FTK, ervan uitgaande dat dit 1 januari a.s. in werking treedt.


Tabel 1 - Dekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

blog-23-6-2014

Links

N.B. Tot de genoemde 11 pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105%  behoort door slecht beleid ook het derde pensioenfonds van Nederland zijnde PMT met een dekkingsgraad van 104,7% per eind maart. De dekkingsgraad van PMT was eind april zelfs gezakt tot 104,0%.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 juni 2014.