Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Een tussenstand van zaken op pensioengebied (14mei 2012)

Op dinsdag 8 mei heeft de Eerste Kamer besloten geen enkel wetsvoorstel van de agenda af te halen. De Tweede Kamer beslist  na het reces welke onderwerpen controversieel moeten worden verklaard en moeten wachten tot na de verkiezingen op 12 september. Daar de begroting op Prinsjesdag moet worden ingediend bij de Tweede Kamer, gaat het overleg tussen de politieke partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ over de begroting voor 2013 stug door. Sommigen zeggen dat naast de noodzakelijke korte termijn lastenverzwaringen veel meer structureel moet worden aangepast zoals wordt bepleit door prof. Sweder van Wijnbergen in de NRC van 9 mei. “Want overheids-tekorten jagen hoogstens de vraag aan, niet de productiecapaciteit van de economie, en dat laatste is nodig voor duurzame groei. Sterker, de groei van de productiecapaciteit (‘verdienvermogen’) vereist hogere private investeringen , en daar is een stabiel investeringsklimaat voor nodig.” En daarvoor zijn dan ook aanvullende hervormingen noodzakelijk, aldus Sweder van Wijnbergen. Ook de beide hoogleraren Lans Bovenberg en Bas Jacobs  bepleiten in de Volkskrant van 9 mei meer resp.  betere structurele hervormingen. “Want je kunt niet de pensioenleeftijd verhogen als je niet tegelijk maatregelen neemt om mensen langer te laten doorwerken.”

Philips pensioenfonds

Een te lage dekkingsgraad van een pensioenfonds omdat er in de goede jaren geld terug in het bedrijf is gestort. Kun je dan de werkgever aansprakelijk stellen? Gepensioneerden van Philips overwegen het. Als zij gelijk krijgen, kan dit het begin zijn van een reeks rechtszaken, aldus het blad Intermediair van 9 mei. Volgens de website van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) is er al overgegaan naar een Fondsvorming Juridische Reserve met een minimaal werkkapitaal  van € 250.000,-. De gepensioneerden van Philips stellen zich op het standpunt dat in 1962 door Frits Philips zelf een ‘waardevast en gegarandeerd pensioen’  is toegezegd met de uitspraak “Het stellige voornemen om werknemers een pensioen te bieden zal geen mindere betekenis hebben dan een juridisch afdwingbare toezegging.” Maar er is al twee jaar niet geïndexeerd en de kans wordt groot geacht dat korten van de pensioenen noodzakelijk wordt. Daarom wordt in totaal € 1,27 miljard pensioengeld als terugstorting aan het pensioenfonds aan Philips gevraagd. Kamerlid Pieter Omtzigt heeft al een jaar gelden aan minister Kamp een lijst gevraagd met alle terugstortingen van pensioenfondsen, maar daar zit tot nu toe weinig schot in. Daarnaast heeft prof. Bernard van Praag berekend in Mejudice van 21 februari dat met de premie-vakanties het ruwweg om € 100 miljard gaat aan te weinig betaalde premies en verloren rente.

CBS levensverwachting

De statistisch onderzoeker Dr. Coen van Duin van het CBS geeft in het blad Pensioen, Bestuur & Management van 10 mei een toelichting op de nieuwste cijfers over de CBS levensverwachting. Dat is van belang vanwege de komende koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. De grote onzekerheden in de prognose van de levensverwachting betekenen een grote onzekerheid over de toekomstige pensioengerechtigde leeftijd. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is momenteel opgelopen tot 23,0 jaren in 2060. Dit is 4,7 jaar hoger dan de waarde in de periode 2000-2009, aldus het interview. Met een (on)zekerheid van 67% prognose-interval komt dan het volgende beeld naar voren op basis van het in behandeling zijnde wetsvoorstel van minister Kamp. Voor personen geboren voor 1955 blijft de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar. Voor wie in 1975 is geboren, is een pensioengerechtigde leeftijd van 67-69 jaar waarschijnlijk. Wie in 1985 is geboren, is 68-71 jaar waarschijnlijk. De gepensioneerden hebben tot hun 65e jaar de voor hun geldende pensioenpremie betaald behorende bij de toenmalige levensverwachting. Daarna niet meer en die stijging van de levensverwachting sindsdien wordt opgevangen door de collectiviteit en solidariteit van het pensioenstelsel sinds de invoering ervan.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 14 mei 2012.