Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Dramatische verlaging pensioen ambtenaar dreigt (27 aug. 2012)

Deze alarmerende kop stond boven een artikel in de Volkskrant op 22 augustus met daarna de tekst:     “De pensioenen van 2,8 miljoen werkenden en gepensioneerde ambtenaren worden in 2014 met       14 procent verlaagd als de zogeheten berekeningssystematiek niet wordt aangepast. De korting volgt op de aangekondigde korting met 0,5 procent in april volgend jaar." Dit is gebleken uit een  uitgelekte interne notitie van het ABP bij ongewijzigd beleid inzake de rekenrente. De voor pensioenfondsen verplichte berekeningssystematiek is de berekening van de verhouding tussen vermogen en de verplichtingen. Die methode is vastgesteld door de vorige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - en dus te wijzigen door de huidige - en wordt door De Nederlandse Bank gecontroleerd. Daarnaast zou de ABP premie flink omhoog moeten voor de werkenden.

Het ABP wijt de problemen volledig aan de aanhoudend lage rente, waarmee de fondsen mee moeten rekenen. “Sinds het uitbreken van de crisis eind 2007 is de risicovrije rente gedaald van vijf naar twee procent” schrijft het ABP volgens de Volkskrant. “Daardoor daalde de zogenoemde dekkingsgraad van circa 140 procent in 2007 naar zo’n 90 procent nu.” En dat terwijl door het niet  indexeren van de pensioenen gedurende de afgelopen jaren er al 8,2 procent koopkracht is verloren. Deze grote kortingen dreigen ook voor veel andere pensioenfondsen.

Prof. Theo Kocken voorziet binnen de huidige wetgeving een korting van 10 procent, aldus BNR Radio. “Je gaat bij veel pensioenfondsen geconfronteerd worden met kortingen. Een korting van 10 procent is niet acceptabel, maar de pijn is er, mede als gevolg van de toegenomen levens-verwachting.  Dan moet je een oplossing vinden in de vorm van het geleidelijk afstempelen.” Want als het goed gaat met een pensioenfonds, mogen ze alleen maar heel geleidelijk meer weggeven. “Dan moet je dat ook naar beneden doen. Alleen omdat het nu in de wet staat, zeggen de mensen dat we maar anders moeten gaan rekenen.” Dit standpunt van geleidelijk afstempelen indien de Pensioenwet dat noodzakelijk maakt, zouden minister Kamp en het parlement moeten overnemen.

Gehele pensioensector blijkt in gevaar
Weer een dag later bericht de Volkskrant over acht uitgelekte ambtelijke memo’s van het ministerie van SZW waarin een beeld wordt geschetst van de keuzes voor de verschillende mogelijke wijzigingen van de rekenrente voor de lange termijn. In het slechtste geval zullen 12,6 miljoen deelnemers in pensioenfondsen worden getroffen - zowel werkenden als gepensioneerden - met een gemiddelde korting van 8,2 procent. “In het gunstigste geval wordt nog altijd voor 5,7 miljoen deelnemers het pensioen gemiddeld 6 procent lager.“  De korting treft gepensioneerden en ouderen veel harder dan jongeren die nog weinig pensioen hebben opgebouwd. Als minister Kamp de rekenrente voor de lange termijn aanpast, dan behoeven de premies ook minder te stijgen.

Reactie van minister Kamp op publicatie in Volkskrant
“De pensioenfondsen zitten in zwaar weer, zoals bijna alle grote financiële instellingen in deze tijd. Een aantal pensioenfondsen heeft dit voorjaar al aangekondigd in 2013 kortingen op de pensioenuitkeringen te moeten doorvoeren. In welke mate dat nodig is - om hoeveel procenten het gaat - zal blijken aan het eind van dit jaar. De cijfers in het Volkskrant-artikel zijn gebaseerd op de stand van zaken op 30 juni jongstleden. Het daadwerkelijke meetmoment voor kortingen in 2013 ligt op 31 december 2012 en wordt mede bepaald door de stand van de rente en de beurskoersen van dat moment. Ik onderzoek ondertussen de mogelijkheden om de kortingen enigszins te beperken. Daartoe is overleg gaande met de Pensioenfederatie, sociale partners en De Nederlandsche Bank. Uitgangspunt voor mij is steeds dat op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de oudere als de jongere generaties. Ik verwacht in de tweede helft van september de Tweede Kamer hierover te informeren.” We moeten dus geduld hebben tot eind september.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 27 augustus 2012.