1

De financiële positie van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen is de eerste drie maanden van 2013 verbeterd. En dat komt voornamelijk door het korten van de pensioenen per afgelopen 1 april. Daarom hebben de pensioenfondsen op papier weer meer geld in kas dan ze in de toekomst aan pensioen moeten uitkeren. Dit blijkt uit de eerstekwartaalcijfers van de fondsen, die naar buiten zijn gekomen. 
Toch kan nog zeker niet de vlag uit. Eventuele kortingen in 2014 zijn alles behalve van de baan. Dat hangt van de dekkingsgraad per eind december af die circa 105% moet zijn. En ook de almaar achteruit hollende koopkracht blijft een punt van zorg.

dekkingsgraad-q1-2013

Premier Rutte roept intussen op om meer geld uit te geven. Zoals prof. Jaap van Duijn laat zien in zijn column van 20 april betekent meer geld uitgeven in feite het nog meer opmaken van onze spaarpotten om de economie te stimuleren. En dat terwijl de gezinnen de laatste vijf jaar al hebben ‘ontspaard’ aldus Van Duijn. Dat komt omdat het reëel beschikbaar inkomen van Nederlandse gezinnen nu al vijf jaar is gedaald. Vorig jaar zelfs een daling van 3,2% volgens het CBS. We consumeren ieder jaar dus meer dan ons inkomen groot is. En in januari 2013 is de verlaging van de koopkracht voor gepensioneerden nog eens vergroot door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). De Koepel van Ouderen-organisaties CSO heeft daarover terecht aan de bel getrokken bij de staatssecretaris van Financiën Weekers (zie bijlage). Laten we hopen dat het helpt.

Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)

De KNVG heeft op 13 maart een concreet voorstel rondgestuurd met behoud van ons pensioenstelsel gebaseerd op het Defined Benefit stelsel (pensioen gebaseerd op een toegezegde uitkering), maar wel met een aantal wijzigingen (zie bijlage) en onder afwijzing van een pensioenstelsel met twee verschillende systemen (hard en zacht). Dus het behoud van het vele decennia lang bestaande stelsel van een gegarandeerd pensioen met een grote kans op indexering. Er dreigt nu door het falen van een kleine minderheid van de pensioen-fondsen een overigens goed presterend stelsel overboord te worden gezet. Daarbij zijn gepensioneerden willens en wetens nooit gehoord in het proces van totstandkoming van het pensioenakkoord, aldus de brief. En ook daarna is er nauwelijks geluisterd naar organisaties van ouderen. Daarom is er geen draagvlak in de samenleving voor de voorstellen. Voor het voorstel zelf: zie pagina 4 van de KNVG brief in de bijlage. De Stichting Pensioenbehoud steunt dit voorstel van harte, ook vanwege onze kinderen en kleinkinderen.

Ook op het gebied van de medezeggenschap van gepensioneerden heeft de KNVG een duidelijk standpunt ingenomen in de brief van 16 april aan de Vaste commissie van SZW van de Tweede Kamer (zie bijlage). De Stichting Pensioenbehoud steunt de zienswijze van de KNVG ook op dit punt geheel. Daarbij is het uitgangspunt van de eerdere wet Koser Kaya Blok dat de gepensioneerden een positie moeten krijgen die (tenminste) gelijkwaardig is aan die van de deelnemers. In het nieuwe Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van de staatssecretaris Jetta Klijnsma wordt dat uitgangspunt teniet gedaan.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 april 2013.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)