Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De pensioentrein dendert voort (10 juni 2013)

In de vorige nieuwsbrief is uiteengezet waarom de Stichting Pensioenbehoud aan de Eerste Kamer heeft gevraagd om een ‘novelle’ (aanpassing) van de wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) te vragen aan het kabinet. Dat is omdat in het wetsvoorstel het aantal gepensioneerden in het bestuur van een fonds worden gemaximeerd tot 25% van het totaal aantal zetels. Dat is een discriminatie van de gepensioneerden ten opzichte van de werknemers. Volgens het werkprogramma van de Eerste Kamer wordt afhankelijk van de voorbereidingen het wetsvoorstel pas op 9 juli plenair behandeld. Staatssecretaris Klijnsma heeft in de Tweede Kamer beloofd dat indien het wetsvoorstel Wvbp niet in werking is getreden op 1 juli, de wet Koser Kaya Blok dan wel in werking zal treden op 1 juli. En daarin is niet de discriminerende 25% voor gepensioneerden opgenomen. Staatssecretaris Klijnsma kan het niet maken haar afspraak niet na te komen, maar we zullen zien en zoeken het intussen uit.

Voordracht van Koepel van Nederlandse verenigingen van Gepensioneerden
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) heeft afgelopen week op een 50PLUS symposium over pensioen bij monde van voorzitter Martin van Rooijen haar standpunt nog eens goed en duidelijk uiteengezet. Er is geen nieuwe Pensioenwet en geen nieuw pensioenstelsel nodig om de problemen met de pensioenen op te lossen. Het veelgeprezen Nederlandse pensioenstelsel staat nog steeds fier overeind. Alle maatregelen die nodig zijn om de pensioenfondsen gezond te maken, kunnen binnen de bestaande Pensioenwet worden doorgevoerd. Het verzet tegen een nieuw pensioenstel zal dan ook tot de hoogste Nederlandse en Europese rechter worden doorgevoerd’, aldus een artikel in de nieuwsbrief Eufin van 1 juni (zie bijlage). ‘De sociale partners en de regering sturen er met een nieuwe pensioenwet op aan, dat er straks twee pensioensystemen naast elkaar bestaan. Met de nieuwe pensioenwet wordt het mogelijk met terugwerkende kracht  bestaande pensioenrechten  te onteigenen en onder te brengen in een nieuw pensioenstelsel. Van Rooijen: ‘Dat is ontvreemding van eigendom, diefstal op klaarlichte dag, in een democratisch jasje.’ Dit duidelijke standpunt spreekt ook de Stichting Pensioenbehoud aan en daarom werken beide organisaties nauw samen om verbeteringen te bereiken.

Nieuw onderzoek maakt voordelen huidige pensioenstelsel duidelijk
Collectieve aanvullende pensioenregelingen leiden tot een hogere welvaart dan bij individuele pensioenregelingen waarin iedereen afzonderlijk spaart. Dat stelt promovendus (tevens onderzoeker bij het Centraal Planbureau) Jan Bonenkamp in de nieuwsbrief Eufin van 3 juni. Verder toont Bonenkamp aan dat laagopgeleide werknemers in Nederland minder profijt hebben van aanvullende pensioenregelingen dan hoogopgeleide werknemers doordat hoogopgeleiden langer leven terwijl in de premiebijdrage daarmee geen rekening wordt gehouden. Het grote voordeel van collectieve regelingen ten opzichte van individuele regelingen is dat risico’s over meerdere generaties gespreid kunnen worden, vindt Bonenkamp. Daarom is dit onderzoek ook van belang voor jongeren om rekening mee te houden bij hun plannen tot verandering van het pensioenstelsel.

Nieuwe cijfers over levensverwachting

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over onze levensverwachting (zie bijlage). Wat blijkt? De levensverwachting in 2012 is vrijwel onveranderd. Dat heeft het CBS eerder niet verwacht. Maar de prognose van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is voor mannen in 2050 toch  ruim 5 jaar hoger dan in 2012 en voor vrouwen ongeveer 4,5 jaar. Waarop zijn die prognoses gebaseerd? En stevig genoeg onderbouwd om zulke gevolgen te dragen? Is er niet sprake van een afvlakking? Vroeger werden de werkelijke sterfteleeftijden gebruikt, maar dat is verleden tijd.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 10 juni 2013.