1

Welkom op mijn eerste blog. De bedoeling van de blog is om u actueel nieuws te geven op pensioengebied. De basis van dit nieuws kunt u uitgebreid zelf lezen in de artikelen die te vinden zijn op de hoofdpagina links bij Berichtgeving over pensioen. De collectieve pensioenen bij beroepspensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen laten we buiten beschouwing evenals persoonlijke pensioenen als lijfrenten.

 We bevinden ons in turbulente tijden na de crisis en dat heeft verschillende gevolgen voor de diverse belanghebbenden bij bedrijfspensioenen: de deelnemers (werkenden, slapers en gepensioneerden), de werkgevers, de werknemers, de pensioenfondsen bestuurd namens werkgevers en werknemers, de Nederlandse Bank als toezichthouder, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nu Henk Kamp), de medewetgever zoals de Tweede en Eerste Kamer, de Raad van State als adviesorgaan van de regering, de rechterlijke macht, het Nederlandse en Europese recht etc. Kortom, een complexe materie.

 

 Een van de gevolgen van de huidige financiële en economische problemen in onze samenleving is dat de rekenrente waartegen de pensioenverplichtingen worden berekend, door de overheid kunstmatig laag wordt gehouden om de economie te stimuleren. De rente op Duitse en Nederlandse staatleningen ligt zelfs hoger dan deze rekenrente en dat is uitzonderlijk en tijdelijk. Daardoor zijn de pensioenverplichtingen tijdelijk uitzonderlijk hoog en de dekkingsgraad (de verhoudingen tussen vermogen en verplichtingen) vaak onder de wettelijke 105% grens. Hierover leest u veel in de krant evenals over de te lage dekkingsgraad van sommige pensioenfondsen, waardoor het korten van de pensioenaanspraken (afstempeling) voor die pensioenfondsen misschien verplicht wordt gesteld door de toezichthouder.

 Daarnaast worden we steeds ouder en leven we langer van ons pensioen door de vergrijzing wegens relatief minder jeugd en meer ouderen. Dat betekent meer te sparen pensioenvermogen. Maar ook het risicomanagement van de pensioenfondsen kan veel verbeteren om slechte beleggingsresultaten te voorkomen.

 De indexatie van onze pensioenen ter compensatie van de inflatie en behoud van onze koopkracht is de laatste jaren daardoor veelal achterwege gebleven. Dat is onze bijdrage als gepensioneerden aan de oplossing van de huidige problemen bij de pensioenfondsen.

 Volgens de organisaties van werkgevers en werknemers zoals is te lezen in het door hen afgesloten Pensioenakkoord in juni 2010, zijn de vooruitzichten voor onze pensioenen slecht (te duur) en willen zij een meer “flexibel” pensioensysteem met geen of minder garanties op de hoogte van onze pensioenen. Het is dan wel de vraag wat die nieuwe garanties in de toekomst waard zullen blijken te zijn. Net zo weinig als de huidige garanties?

 De werkgevers en werknemers willen echter géén rekening houden met de opgebouwde en gegarandeerde pensioenrechten en –aanspraken van de gepensioneerden en ook onze pensioenen variabel maken. De Pensioenwet in die zin wijzigen is onethisch, onrechtvaardig en in strijd met alle fatsoensnormen. En ook in strijd met het Europese recht en dus een procedure hierover voeren is zeker denkbaar mocht de politiek geen rekening willen houden met de gerechtvaardige eisen van de gepensioneerden. Daarover de volgende keer meer.

Ondersteunende artikelen vind u onder Berichtgeving over pensioen links boven op de hoofdpagina.

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)