Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De gepresenteerde koopkrachtberekeningen blijken onjuist (12 nov. 2012)

Uit de brief van minister SZW Asscher van 7 november  (zie bijlage) blijken volgens de berekeningen in diverse media enorme kortingen bij de ouderen. Voor hele groepen Nederlanders zelfs veel meer dan -4% zoals genoemd in het Regeerakkoord en wel  juist voor de middengroepen. Volgens het Financieel Dagblad van 9 november bleek uit de koopkrachtcijfers van Sociale Zaken dat 1,1 miljoen huishoudens er bruto 5 à 10% op achteruitgaan in deze regeerperiode. Die koopkrachtdaling treft 2,7 miljoen Nederlanders. Voor 3% van de huishoudens komt de daling boven de 10% uit.

De vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) heeft de bekende gegevens in een heel slim rekenmodel in de computer verwerkt (zie bijlage ) en daar kwam de volgende grafiek uit met de daling van de koopkracht in 4 jaar afhankelijk van het pensioen van de gepensioneerden (tweeverdieners hebben samen een pensioeninkomen in de verhouding van 2/3 en 1/3 plus AOW):

aow-gerectigden-12-11-2012

Bovenop deze algemene nivellering komt het koopkrachtverlies door de effecten van specifieke maatregelen zoals berekend door de MHP (zie het rapport van de MHP als bijlage ):

  • Eigen woning: max. – 1,6%

  • Huurwoning : max. – 4,3%

  • Inkomensafhankelijk eigen risico zorg: max. - 0,9%

  • Pensioenkortingen: max. - 2,9% bij 5% pensioenkorting.

Daarnaast zijn er nog andere dalingen aan koopkracht door het vervallen van de compensatie eigen risico (max. - 0,3%), afschaffing algemene tegemoetkoming Wtcg (max. - 2,1%) en de afschaffing korting eigen bijdrage extramurale hulp (max. - 4,9%). En dat bovenop het niet indexeren van de pensioenen tijdens de afgelopen jaren die ook al een koopkracht verlies van circa - 8% heeft opgeleverd. Nu schijnt de inkomensafhankelijke zorgpremie te worden vervangen door nivellering via de belastingen, hetgeen volgens het CPB  een verlies van circa 60.000 arbeidsplaatsen zal opleveren.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 november 2012