1

Uit de brief van minister SZW Asscher van 7 november  (zie bijlage) blijken volgens de berekeningen in diverse media enorme kortingen bij de ouderen. Voor hele groepen Nederlanders zelfs veel meer dan -4% zoals genoemd in het Regeerakkoord en wel  juist voor de middengroepen. Volgens het Financieel Dagblad van 9 november bleek uit de koopkrachtcijfers van Sociale Zaken dat 1,1 miljoen huishoudens er bruto 5 à 10% op achteruitgaan in deze regeerperiode. Die koopkrachtdaling treft 2,7 miljoen Nederlanders. Voor 3% van de huishoudens komt de daling boven de 10% uit.

De vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) heeft de bekende gegevens in een heel slim rekenmodel in de computer verwerkt (zie bijlage ) en daar kwam de volgende grafiek uit met de daling van de koopkracht in 4 jaar afhankelijk van het pensioen van de gepensioneerden (tweeverdieners hebben samen een pensioeninkomen in de verhouding van 2/3 en 1/3 plus AOW):

aow-gerectigden-12-11-2012

Bovenop deze algemene nivellering komt het koopkrachtverlies door de effecten van specifieke maatregelen zoals berekend door de MHP (zie het rapport van de MHP als bijlage ):

  • Eigen woning: max. – 1,6%

  • Huurwoning : max. – 4,3%

  • Inkomensafhankelijk eigen risico zorg: max. - 0,9%

  • Pensioenkortingen: max. - 2,9% bij 5% pensioenkorting.

Daarnaast zijn er nog andere dalingen aan koopkracht door het vervallen van de compensatie eigen risico (max. - 0,3%), afschaffing algemene tegemoetkoming Wtcg (max. - 2,1%) en de afschaffing korting eigen bijdrage extramurale hulp (max. - 4,9%). En dat bovenop het niet indexeren van de pensioenen tijdens de afgelopen jaren die ook al een koopkracht verlies van circa - 8% heeft opgeleverd. Nu schijnt de inkomensafhankelijke zorgpremie te worden vervangen door nivellering via de belastingen, hetgeen volgens het CPB  een verlies van circa 60.000 arbeidsplaatsen zal opleveren.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 november 2012

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)